§ 14. - Informacja o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.115 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 2017 r.
§  14. 
1.  25
 O przyjęciu do służby kandydata wskazanego na liście decyduje kierownik jednostki organizacyjnej, mając na uwadze kwalifikacje kandydata oraz aktualnie wolne etaty i potrzeby kadrowe jednostki organizacyjnej, do której jest prowadzone postępowanie.
2. 
W przypadku:
1) 26
 rezygnacji kandydata, który został zakwalifikowany do przyjęcia do służby w Służbie Celno-Skarbowej,
2) 27
 gdy kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia do służby w Służbie Celno-Skarbowej, nie spełnia wymogów określonych w art. 151 ustawy,
3) 28
 zwolnienia ze służby funkcjonariusza w ciągu roku od dnia przyjęcia do służby w Służbie Celno-Skarbowej;

- kierownik jednostki organizacyjnej wybiera kandydata spośród pozostałych kandydatów z listy, o której mowa w § 13 ust. 5; przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 29

25 § 14 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2017 r.
26 § 14 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2017 r.
27 § 14 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2017 r.
28 § 14 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2017 r.
29 Część wspólna zmieniona przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2017 r.