Art. 151. - [Wymagania wobec funkcjonariuszy] - Krajowa Administracja Skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.615 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2023 r. do: 30 czerwca 2023 r.
Art.  151.  [Wymagania wobec funkcjonariuszy]
1. 
Funkcjonariuszem może być osoba:
1)
będąca obywatelem polskim;
2)
korzystająca z pełni praw publicznych;
3)
która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
5)
ciesząca się nieposzlakowaną opinią;
6)
której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku.
2. 
Funkcjonariuszem wykonującym czynności, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 127a ust. 1, 2 i 6-12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, może być osoba, która dodatkowo:
1)
posiada wyłącznie obywatelstwo polskie;
2)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
3)
posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować;
4)
daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.