Art. 2. - Hodowla zwierząt gospodarskich. - Dz.U.1960.54.310 - OpenLEX

Art. 2. - Hodowla zwierząt gospodarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.54.310

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1963 r.
Art.  2.
1.
Stada zwierząt gospodarskich (stajnie, obory, chlewnie, owczarnie, koziarnie, fermy drobiu i zwierząt futerkowych) mogą być uznawane za zarodowe lub reprodukcyjne.
2.
Minister Rolnictwa określi warunki, jakim powinny odpowiadać stada zwierząt gospodarskich dla uznania ich za zarodowe lub reprodukcyjne, organy administracji państwowej lub organizacje społeczne powołane do ich uznania oraz tryb postępowania w tych sprawach.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pasiek.