Dział 4 - POSTANOWIENIE KOŃCOWE - Hiszpania-Polska. Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. Warszawa.2003.06.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.28.246

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.

DZIAŁ  IV

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Wejście w życie

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie jednocześnie z Konwencją z dnia 22 lutego 2001 r. i pozostaje w mocy tak długo, jak długo obowiązywać będzie Konwencja, o ile właściwe władze obu Umawiających się Stron nie zadecydują inaczej.

Sporządzono w Warszawie w dniu 17 czerwca 2003 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach hiszpańskim i polskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.