Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.5.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 15 stycznia 1920 r.
w przedmiocie handlu hurtowego środkami leczniczemi. *

Na zasadzie art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dn. 19 lipca 1919 r. (Dziennik Praw P. P. 1919 r. № 63 poz. 371) zarządzam co następuje:
Art.  1.

Handel hurtowy środkami leczniczemi może być prowadzony jedynie na podstawie osobnej koncesji (art. 4 i 5).

Art.  2.

Koncesja na handel hurtowy środkami leczniczemi uprawnia koncesjonariusza do sprzedaży środków leczniczych detalistom, przetwórcom, konsumentom pośrednim (jak szpitale, kasy chorych), oraz instytucjom lub osobom uprawnionym do nabywania przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego.

Przedmiotem podobnych sprzedaży mogą być wszelkie środki lecznicze bez ograniczenia ich co do liczby, jakiemu podlegają składy materjałów aptecznych i farb, stosownie do ustawy dla materjalistów z 1844 r., odnośnie do trzymanych na składach i sprzedawanych artykułów leczniczych.

Art.  3.

Koncesja na handel hurtowy środkami leczniczemi nie uprawnia natomiast do sprzedawania środków leczniczych osobom w artykule poprzednim niewymienionym.

Art.  4.

Koncesji na handel hurtowy środkami leczniczemi udziela Ministerstwo Zdrowia Publicznego.

Art.  5.

Handel hurtowy środkami leczniczemi może być prowadzony również na podstawie ważnych koncesji, otrzymanych przed ogłoszeniem niniejszego rozporządzenia. Ważność tych koncesji winna być do dnia 1 marca 1920 r. potwierdzona stosownie do art. 7 niniejszego rozporządzenia.

Art.  6.

Składami hurtownemi środków leczniczych zarządzać mogą jedynie dyplomowani materjaliści oraz prowizorzy, względnie magistrzy farmacji. Zarządzający są odpowiedzialni za wykonywanie przepisów dotyczących tej gałęzi handlu.

Art.  7.

Osoby, posiadające poprzednio uzyskaną koncesję, winny ją przedłożyć do dn. 15 lutego 1920 r. celem stwierdzenia jej ważności we właściwym Okręgowym Urzędzie Zdrowia Publicznego przy podaniu firmy, imienia i nazwiska koncesjonariusza oraz odpowiedzialnego zarządzającego i siedziby przedsiębiorstwa.

Art.  8.

Osobom, którym koncesja pozwala na handel detaliczny środkami leczniczemi (t. j. poza granicami art. 2), zabrania się prowadzenia na podstawie posiadanej koncesji równocześnie handlu hurtowego środkami leczniczemi w zakresie, przewidzianym w art. 2 niniejszego rozporządzenia.

Art.  9.

Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z chwilą ogłoszenia.

Art.  10.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje jedynie na terytorjum b. zaboru rosyjskiego.

* Z dniem 4 grudnia 1922 r. na obszar powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego i brasławskiego wprowadza się rozporządzenie z dnia 20 października 1922 r. w przedmiocie wprowadzenia na Ziemię Wileńską niektórych rozporządzeń sanitarnych oraz dotyczących aptek (Dz.U.22.105.977), z tą zmianą, że w art. 5 i 7 nin. rozporządzenia terminy: "1 marca 1920 r.", względnie "15 lutego 1920 r." zastępuje się terminami "1 marca 1923 r." względnie "15 lutego 1923 r."