[Obowiązki sprawozdawcze Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych] - Art. 16. - Gwarantowane przez Skarb Państwa... - Dz.U.2020.1135 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Obowiązki sprawozdawcze Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych] - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1135 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  16.  [Obowiązki sprawozdawcze Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych]
1. 
Korporacja przedstawia okresowe sprawozdania o stanie rachunku, o którym mowa w art. 10 ust. 1, zawartych ubezpieczeniach eksportowych oraz udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych i dokonanych z tego tytułu wypłatach:
1)
kwartalne - ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki;
2)
roczne - Radzie Ministrów, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw gospodarki.
2. 
Zakres, formę i terminy składania sprawozdań oraz kontrolowanie ich prawidłowości określa, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.