Zakres, forma i terminy składania sprawozdania o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach... - OpenLEX

Zakres, forma i terminy składania sprawozdania o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych oraz udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych i dokonanych z tego tytułu wypłatach oraz kontrolowania jego prawidłowości.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiT.2022.20

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 13 maja 2022 r.
w sprawie zakresu, formy i terminów składania sprawozdania o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych oraz udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych i dokonanych z tego tytułu wypłatach oraz kontrolowania jego prawidłowości

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1135) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa zakres, formę i terminy składania, sporządzonego przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, zwaną dalej "Korporacją", sprawozdania o:
1)
stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy,
2)
stanie zobowiązań Korporacji,
3)
zawartych umowach ubezpieczenia od ryzyka nierynkowego,
4)
zawartych umowach ubezpieczenia i udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych - dotyczących okresu kredytu 2 i więcej lat,
5)
udzielonych pozostałych gwarancjach ubezpieczeniowych,
6)
wypłatach odszkodowań i kwot gwarancji ubezpieczeniowych, uzyskanych regresach, szkodach zgłoszonych i niezlikwidowanych

- zwanego dalej "sprawozdaniem" oraz kontrolowanie jego prawidłowości.

§  2. 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
Ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw gospodarki;
2)
poprzedni okres sprawozdawczy sprawozdania kwartalnego - należy przez to rozumieć analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego, w stosunku do którego jest składane sprawozdanie;
3)
poprzedni okres sprawozdawczy sprawozdania rocznego - należy przez to rozumieć poprzedni rok kalendarzowy, w stosunku do którego jest składane sprawozdanie;
4)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.
§  3. 
1. 
Zakres i układ informacji wykazywanych w sprawozdaniu określa załącznik do zarządzenia.
2. 
Dane przekazywane w sprawozdaniu podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
§  4. 
Korporacja sporządza sprawozdanie:
1)
kwartalne - za okres od pierwszego dnia roku kalendarzowego do ostatniego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego;
2)
roczne - za okres od pierwszego do ostatniego dnia roku kalendarzowego.
§  5. 
1. 
W terminie 45 dni od ostatniego dnia kwartału, za który jest sporządzane sprawozdanie kwartalne, Korporacja przedstawia Ministrowi i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych to sprawozdanie wraz z komentarzem do tego sprawozdania.
2. 
Komentarz, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje dotyczące:
1)
indywidualnych ubezpieczeń eksportowych, w tym w przypadku:
a)
udzielonego kredytu o okresie spłaty 2 i więcej lat:
rodzaj kredytu,
wysokość kredytu,
okres spłaty kredytu,
przeznaczenie kredytu,
kredytodawcę,
kredytobiorcę,
wartość kontraktu eksportowego,
dostawcę,
zagranicznego nabywcę,
wysokość i zakres ubezpieczenia,
informację o udzieleniu ubezpieczenia w ramach obowiązującego programu rządowego,
informację o udzieleniu ubezpieczenia z uwagi na uzasadniony interes Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy;
b)
udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych:
rodzaj gwarancji,
kwotę gwarancji,
beneficjenta gwarancji,
zleceniodawcę,
przeznaczenie gwarancji,
informację o udzieleniu gwarancji w ramach obowiązującego programu rządowego;
2)
przyczyn znacznych różnic pomiędzy wartościami określonych pozycji sprawozdania danego okresu sprawozdawczego i poprzedniego okresu sprawozdawczego, w przypadku ich wystąpienia.
§  6. 
Minister i minister właściwy do spraw finansów publicznych mogą żądać od Korporacji informacji lub wyjaśnień dotyczących sprawozdania kwartalnego, które Korporacja jest obowiązana udzielić w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.
§  7. 
1. 
W terminie 2 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, za który jest sporządzane sprawozdanie roczne, Korporacja przekazuje Ministrowi i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych to sprawozdanie wraz z komentarzem do tego sprawozdania.
2. 
Do komentarza, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepis § 5 ust. 2.
§  8. 
1. 
W terminie 5 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, za który jest sporządzane sprawozdanie roczne, Korporacja przekazuje Ministrowi i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych opinię biegłego rewidenta do tego sprawozdania.
2. 
Minister i minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazują Korporacji swoje opinie do sprawozdania rocznego w terminie 1 miesiąca od dnia przekazania przez Korporację opinii biegłego rewidenta lub udzielenia informacji lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 3.
3. 
Minister i minister właściwy do spraw finansów publicznych mogą żądać od Korporacji informacji lub wyjaśnień dotyczących sprawozdania rocznego, które Korporacja jest obowiązana udzielić w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.
§  9. 
Korporacja, po uzyskaniu opinii Ministra i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przedstawia sprawozdanie roczne Radzie Ministrów, wraz z opiniami, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2, w terminie 7 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, za który jest sporządzane sprawozdanie.
§  10. 
Sprawozdanie roczne podlega odrębnemu badaniu przez biegłego rewidenta; przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) stosuje się odpowiednio.
§  11. 
Przepisy zarządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdania sporządzanego za pierwszy kwartał 2022 r.
§  12. 
Traci moc zarządzenie nr 38 Ministra Rozwoju z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zakresu, formy i terminów składania sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych oraz kontrolowania prawidłowości tych sprawozdań (Dz. Urz. Min. Roz. poz. 36).
§  13. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Zakres i układ informacji wykazywanych w sprawozdaniu:

CZĘŚĆ  I

STAN WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU BANKOWEGO

Lp.WyszczególnieniePoprzedni okres sprawozdawczyOkres sprawozdawczyZmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Wartość PLNWartość PLNWartościowo%
123456
IWpływy
1Składki ogółem z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji oraz wynagrodzenia z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych, w tym dotyczące:
a) ubezpieczeń od ryzyka nierynkowego
b) ubezpieczeń dotyczących okresu kredytu 2 i więcej lat
c) gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących okresu kredytu 2 i więcej lat
d) pozostałych gwarancji ubezpieczeniowych
2Opłaty administracyjne w szczególności z tytułu rozpatrywania wniosków o udzielenie ubezpieczenia eksportowego lub wniosków o zmianę warunków ubezpieczenia eksportowego
3Kwoty uzyskane w wyniku postępowań windykacyjnych i regresowych
4Odsetki od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym
5Odsetki od lokat wolnych środków
6Otrzymane kredyty bankowe
7Otrzymane pożyczki ze środków budżetu państwa określone w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy
8Środki przekazane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, określone w art. 19 ustawy
9Środki przekazane przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, określone w art. 20 ust. 1 ustawy
10Składki zwrotne
11Dodatnie różnice kursowe
12Pozostałe wpływy
IIWydatki
1Wypłacone odszkodowania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, reasekuracji i kwoty gwarancji ubezpieczeniowych
2Składki reasekuracyjne
3Zwroty składek
4Koszty postępowań windykacyjnych i regresowych
5Koszty likwidacji szkód
6Wydatki na utworzenie lokat
7Spłaty kredytów bankowych
8Spłaty odsetek od kredytów bankowych
9Spłaty pożyczek otrzymanych zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy
10Środki przekazane do budżetu państwa
11Prowizje za prowadzenie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych, o których mowa w art. 14 ustawy
12Ujemne różnice kursowe
13Opłaty bankowe
14Pozostałe wydatki
IIIStan wyodrębnionego rachunku bankowego
1Stan wyodrębnionego rachunku bankowego na początek okresu sprawozdawczego
2Wpływy
3Wydatki
4Stan wyodrębnionego rachunku bankowego na koniec okresu sprawozdawczego
IVWybrane dane bilansowe
1Należności i roszczenia
a) należności od ubezpieczających
b) pozostałe należności i roszczenia
2Zobowiązania
a) zobowiązania wobec ubezpieczających
b) zobowiązania z tytułu pożyczek z budżetu państwa, w tym:
- zobowiązania z tytułu kapitału
- zobowiązania z tytułu należności odsetek
c) zobowiązania z tytułu kredytów bankowych poręczonych przez Skarb Państwa, w tym:
- zobowiązania z tytułu kapitału
- zobowiązania z tytułu należności odsetek
d) pozostałe zobowiązania
3Wykaz lokat wolnych środków
a) lokaty terminowe w instytucjach finansowych
b) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu, w tym:
- gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski
- pozostałe
c) pozostałe
VDane uzupełniające
1Limit pożyczek na dany rok na wypłaty odszkodowań określony w ustawie budżetowej
2Wykorzystanie w roku obrotowym limitu określonego w ustawie budżetowej na:
a) pożyczki z budżetu państwa
b) kredyty bankowe
3% wykorzystania w roku obrotowym limitu określonego w ustawie budżetowej na:n/dn/d
a) pożyczki z budżetu państwan/dn/d
b) kredyty bankowen/dn/d
4Składki przypisane z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji oraz wynagrodzenia z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych, w tym dotyczące:
a) ubezpieczeń od ryzyka nierynkowego
b) ubezpieczeń dotyczących okresu kredytu 2 i więcej lat, w tym:
- składka przypisana z umów zawartych w danym okresie sprawozdawczym
- składka przypisana z umów zawartych w poprzednich okresach sprawozdawczym
c) gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących okresu kredytu 2 i więcej lat
d) pozostałych gwarancji ubezpieczeniowych

CZĘŚĆ  II

STAN ZOBOWIĄZAŃ1) KORPORACJI

Lp.WyszczególnieniePoprzedni okres sprawozdawczyOkres sprawozdawczyZmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczegoPoprzedni okres sprawozdawczyOkres sprawozdawczy
Wartość PLNWartość PLNWartościowo%% wykorzystania limitu budżetowego% wykorzystania limitu budżetowego
12345678
ILimit łącznych zobowiązań na dany rok określony w ustawie budżetowejn/dn/d
IIŁączne zobowiązania
IIIZobowiązania z tytułu:
a) umów / gwarancji
b) decyzji
IVZobowiązania z tytułu:
1Ubezpieczeń od ryzyka nierynkowego, w tym z tytułu:
a) umów
b) decyzji
2Ubezpieczeń i gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących okresu kredytu 2 i więcej lat, w tym z tytułu:
a) umów / gwarancji
b) decyzji
3Pozostałych gwarancji ubezpieczeniowych, w tym z tytułu:
a) gwarancji
b) decyzji
Objaśnienia:

1) Zobowiązania są wyliczane zgodnie z odpowiednią uchwałą Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych.

CZĘŚĆ  III

UMOWY UBEZPIECZENIA OD RYZYKA NIERYNKOWEGO

Lp.WyszczególnieniePoprzedni okres sprawozdawczyOkres sprawozdawczyZmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Wartościowo%
123456
1Polisy obrotowe
1Liczba nowych umów ubezpieczenia
2Liczba czynnych umów ubezpieczenia na koniec okresu
3Należności1) objęte ochroną ubezpieczeniową w PLN, w tym:
a) kraj 12)
b) kraj 22)
c) kraj 32)
d) kraj 42)
e) kraj 52)
f) pozostałe kraje2)
IIPolisy indywidualne
1Liczba nowych umów ubezpieczenia
2Liczba czynnych umów ubezpieczenia na koniec okresu
3Suma ubezpieczenia w PLN, w tym:
a) kraj 12)
b) kraj 22)
c) kraj 32)
d) kraj 42)
e) kraj 52)
f) pozostałe kraje2)
IIIInne3)
1Liczba nowych umów ubezpieczenia
2Liczba czynnych umów ubezpieczenia na koniec okresu
3Należności1) objęte ochroną ubezpieczeniową / suma ubezpieczenia w PLN, w tym:
a) kraj 12)
b) kraj 22)
c) kraj 32)
d) kraj 42)
e) kraj 52)
f) pozostałe kraje2)
IVRazem
1Liczba nowych umów ubezpieczenia
2Liczba czynnych umów ubezpieczenia na koniec okresu
3Należności1) objęte ochroną ubezpieczeniową / suma ubezpieczenia w PLN
Objaśnienia:

1) Należności objęte ochroną ubezpieczeniową / suma ubezpieczenia - oznacza wartość zrealizowanego przez ubezpieczającego obrotu z kontrahentem w danym okresie sprawozdawczym (dot. polis obrotowych) / wartość umów ubezpieczenia zawartych w danym okresie sprawozdawczym (z uwzględnieniem aneksów do umów zawartych w tym samym roku sprawozdawczym, bez aneksów do umów zawartych w poprzednich latach sprawozdawczych (dot. polis indywidualnych), dane w PLN.

2) Kraj 1-5 - oznacza 5 krajów z najwyższą wartością należności objętych ochroną ubezpieczeniową / sumy ubezpieczenia w bieżącym okresie sprawozdawczym; w odniesieniu do pozostałych krajów informacje te należy podać zbiorczo.

3) W przypadku, gdy w sprawozdaniu pozycja "Inne" ma wartość inną niż zero, należy wskazać rodzaj produktu.

CZĘŚĆ  IV

UMOWY UBEZPIECZENIA I UDZIELONE GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE - DOTYCZĄCE OKRESU KREDYTU 2 I WIĘCEJ LAT

Lp.WyszczególnieniePoprzedni okres sprawozdawczyOkres sprawozdawczyZmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Wartościowo%
123456
IUmowy ubezpieczenia
1Kredyt dla nabywcy
a) liczba nowych umów ubezpieczenia
b) liczba czynnych umów ubezpieczenia na koniec okresu
c) suma ubezpieczenia1) 2) w PLN
2Kredyt dostawcy
a) liczba nowych umów ubezpieczenia
b) liczba czynnych umów ubezpieczenia na koniec okresu
c) suma ubezpieczenia1) 2) w PLN
3Kredyt akwizycyjny dot. inwestycji bezpośredniej za granicą
a) liczba nowych umów ubezpieczenia
b) liczba czynnych umów ubezpieczenia na koniec okresu
c) suma ubezpieczenia1) 2) w PLN
4Inwestycje bezpośrednie za granicą
a) liczba nowych umów ubezpieczenia
b) liczba czynnych umów ubezpieczenia na koniec okresu
c) suma ubezpieczenia1) 2) w PLN
5Inne4)
a) liczba nowych umów ubezpieczenia
b) liczba czynnych umów ubezpieczenia na koniec okresu
c) suma ubezpieczenia1) 2) w PLN
IIGwarancje ubezpieczeniowe
1Kredyt dla nabywcy
a) liczba nowych gwarancji
b) liczba czynnych gwarancji na koniec okresu
c) suma gwarancyjna1) 2) w PLN
2Kredyt inwestycyjny w Polsce
a) liczba nowych gwarancji
b) liczba czynnych gwarancji na koniec okresu
c) suma gwarancyjna1) 2) w PLN
3Inne4)
a) liczba nowych gwarancji
b) liczba czynnych gwarancji na koniec okresu
c) suma gwarancyjna1) 2) w PLN
IIIRazem
1Liczba nowych umów / gwarancji
2Liczba czynnych umów / gwarancji na koniec okresu
3Suma ubezpieczenia1) 2) / suma gwarancyjna1) 2) w PLN, w tym:
a) kraj 13)
b) kraj 23)
c) kraj 33)
d) kraj 43)
e) kraj 53)
f) pozostałe kraje3)
Dane uzupełniające5):
Lp.Umowy ubezpieczenia i udzielone gwarancje ubezpieczeniowe - dotyczące okresu kredytu 2 i więcej lat, w ramach programu rządowegoOkres sprawozdawczy
KrajLiczbaSuma ubezpieczenia1) 2) / Suma gwarancyjna1)2) w PLN
12345
IUmowy ubezpieczenia
1Kredyt dla nabywcy
2Kredyt dostawcy
3Kredyt akwizycyjny dot. inwestycji bezpośredniej za granicą
4Inwestycje bezpośrednie za granicą
5Inne4)
IIGwarancje ubezpieczeniowe
1Kredyt dla nabywcy
2Kredyt inwestycyjny w Polsce
3Inne4)
IIIRazem

Objaśnienia:

1) Suma ubezpieczenia / Suma gwarancyjna - oznacza wartość umów ubezpieczenia / gwarancji, zawartych w danym okresie sprawozdawczym (z uwzględnieniem aneksów do umów zawartych w tym samym roku sprawozdawczym, bez aneksów do umów zawartych w poprzednich latach sprawozdawczych) w stosunku, do których przypisano składkę / wynagrodzenie, dane w PLN.

2) Wartości umów ubezpieczenia, gwarancji i zawartych aneksów wyrażone w walutach obcych są przeliczane na PLN według kursu średniego NBP z dnia zawarcia umowy / gwarancji / aneksu.

3) Kraj 1-5 - oznacza 5 krajów z najwyższą wartością sumy ubezpieczeniowej / sumy gwarancyjnej w bieżącym okresie sprawozdawczym; w odniesieniu do pozostałych krajów informacje te należy podać zbiorczo.

4) W przypadku, gdy w sprawozdaniu pozycja "Inne" ma wartość inną niż zero, należy wskazać rodzaj produktu.

5) Dane uzupełniające zawierają informację o zawarciu w okresie sprawozdawczym umowy ubezpieczenia / gwarancji ubezpieczeniowej w ramach obowiązującego programu rządowego.

CZĘŚĆ  V

UDZIELONE POZOSTAŁE GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Lp.Poprzedni okres sprawozdawczyOkres sprawozdawczyZmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Wartościowo%
123456
IGwarancje ubezpieczeniowe kontraktowe
1Liczba nowych gwarancji ubezpieczeniowych
2Liczba czynnych gwarancji ubezpieczeniowych na koniec okresu
3Suma gwarancyjna1) 3) w PLN
IIKrótkoterminowe gwarancje ubezpieczeniowe płatnicze
1Liczba nowych gwarancji ubezpieczeniowych
2Liczba czynnych gwarancji ubezpieczeniowych na koniec okresu
3Suma gwarancyjna1) 3) w PLN
IIIGwarancje ubezpieczeniowe dotyczące akredytyw
1Liczba nowych gwarancji ubezpieczeniowych
2Liczba czynnych gwarancji ubezpieczeniowych na koniec okresu
3Suma gwarancyjna1) 3) w PLN
IVInne gwarancje ubezpieczeniowe2)
1Liczba nowych gwarancji ubezpieczeniowych
2Liczba czynnych gwarancji ubezpieczeniowych na koniec okresu
3Suma gwarancyjna1) 3) w PLN
VRazem
1Liczba nowych gwarancji ubezpieczeniowych
2Liczba czynnych gwarancji ubezpieczeniowych na koniec okresu
3Suma gwarancyjna1) 3) w PLN, w tym:
a) kraj 14)
b) kraj 24)
c) kraj 34)
d) kraj 44)
e) kraj 54)
f) pozostałe kraje4)
Dane uzupełniające5):
Lp.Udzielone pozostałe gwarancje ubezpieczeniowe, w ramach programu rządowegoOkres sprawozdawczy
KrajLiczbaSuma gwarancyjna1)3) w PLN
12345
1Gwarancje ubezpieczeniowe kontraktowe
2Krótkoterminowe gwarancje ubezpieczeniowe płatnicze
3Gwarancje ubezpieczeniowe dotyczące akredytyw
4Inne gwarancje ubezpieczeniowe2)
5Razem

Objaśnienia:

1) Suma gwarancyjna - oznacza wartość gwarancji ubezpieczeniowych udzielonych w danym okresie sprawozdawczym w stosunku, do których przypisano wynagrodzenie, dane w PLN.

2) Inne gwarancje ubezpieczeniowe - oznacza gwarancje ubezpieczeniowe inne, niż wskazano w pozycjach I-III i Części IV. W przypadku, gdy pozycja ta ma wartość inną niż zero, należy wskazać rodzaj gwarancji ubezpieczeniowej.

3) Wartości gwarancji ubezpieczeniowych wyrażone w walutach obcych przeliczane są na PLN wg kursu średniego NBP z dnia udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej.

4) Kraj 1-5 - oznacza 5 krajów z najwyższą wartością sumy gwarancyjnej w bieżącym okresie sprawozdawczym; w odniesieniu do pozostałych krajów informacje te należy podać zbiorczo.

5) Dane uzupełniające zawierają informację o zawarciu w okresie sprawozdawczym gwarancji ubezpieczeniowej w ramach obowiązującego programu rządowego.

CZĘŚĆ  VI

WYPŁATY ODSZKODOWAŃ I KWOT GWARANCJI UBEZPIECZENIOWYCH, UZYSKANE REGRESY, SZKODY ZGŁOSZONE I NIEZLIKWIDOWANE

Lp.WyszczególnieniePoprzedni okres sprawozdawczyOkres sprawozdawczyZmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczegoZmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
LiczbaWartość PLNLiczbaWartość PLNLiczba%Wartość PLN%
12345678910
IUbezpieczenia od ryzyka nierynkowego
1Wypłacone odszkodowania1)
2Uzyskane regresy2)
3Szkody zgłoszone i niezlikwidowane na dzień sprawozdawczy3)
4Sprawy sporne na dzień sprawozdawczy4)
IIUbezpieczenia i gwarancje ubezpieczeniowe dotyczące okresu kredytu 2 i więcej lat
1Wypłacone odszkodowania1) / kwoty gwarancji ubezpieczeniowych1)
2Uzyskane regresy2)
3Szkody zgłoszone i niezlikwidowane na dzień sprawozdawczy3)
4Sprawy sporne na dzień sprawozdawczy4)
IIIPozostałe gwarancje ubezpieczeniowe
1Wypłacone kwoty gwarancji ubezpieczeniowych1)
2Uzyskane regresy2)
3Szkody zgłoszone i niezlikwidowane na dzień sprawozdawczy3)
4Sprawy sporne na dzień sprawozdawczy4)
IVRAZEM
1Wypłacone odszkodowania1) / kwoty gwarancji ubezpieczeniowych1)
2Uzyskane regresy2)
3Szkody zgłoszone i niezlikwidowane na dzień sprawozdawczy3)
4Sprawy sporne na dzień sprawozdawczy4)
Objaśnienia:

1) Wypłacone odszkodowania / kwoty gwarancji ubezpieczeniowych - oznacza odszkodowania, w stosunku do których Korporacja wystawiła w danym okresie sprawozdawczym notę uznaniową dotyczącą wypłaty odszkodowania / kwoty gwarancji ubezpieczeniowej.

Przeliczanie danych na PLN, jeśli nota uznaniowa wyrażona w walucie innej niż w PLN, według kursu średniego NBP z dnia wypłaty odszkodowania / gwarancji.

2) Uzyskane regresy - oznacza regresy otrzymane przez Korporację w danym okresie sprawozdawczym.

Przeliczanie danych na PLN, jeśli wyrażone w walucie innej niż w PLN, wg kursu średniego NBP z dnia wpływu regresu na rachunek bankowy.

3) Szkody zgłoszone i niezlikwidowane na dzień sprawozdawczy - oznacza sprawy, w stosunku do których na dany dzień sprawozdawczy Korporacja podjęła decyzję dotyczącą likwidacji szkody, ale nie wystawiła noty uznaniowej lub nie przekazała jeszcze decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania oraz wszystkie pozostałe zgłoszone szkody, gdzie brak jest decyzji Korporacji dotyczącej wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania.

Przeliczanie danych na PLN, jeśli wyrażone w walucie innej niż w PLN, zgodnie z zapisami produktu, a w przypadkach, gdy produkt nie przewiduje przeliczenia na PLN, według kursu średniego NBP z dnia sprawozdawczego.

4) Sprawy sporne na dzień sprawozdawczy - oznacza sprawy sporne znajdujące się, na dany dzień sprawozdawczy, na drodze sądowej, w których stroną pozwaną jest Korporacja.

Przeliczanie danych na PLN, jeśli wyrażone w walucie innej niż w PLN, według kursu średniego NBP z dnia sprawozdawczego.

1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).