Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2094 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 listopada 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  48.  [Przedłużenie terminu rozpoczęcia działalności. Wygaśnięcie koncesji lub zezwolenia z powodu nierozpoczęcia działalności w terminie]
1.  Podmiot posiadający koncesję lub zezwolenie może wystąpić o przedłużenie określonego w nich terminu rozpoczęcia działalności. Termin ten może zostać przedłużony jednokrotnie, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
2.  W przypadku nierozpoczęcia działalności w terminie określonym w koncesji lub zezwoleniu, koncesja lub zezwolenie wygasają w całości lub w części, w której nie podjęto działalności.