§ 1. - Gotowość obronna państwa. - Dz.U.2004.219.2218 - OpenLEX

§ 1. - Gotowość obronna państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.219.2218

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2004 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
stany gotowości obronnej państwa, ich rodzaje i warunki wprowadzania tych stanów;
2)
zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej państwa w określonych stanach i tryb ich realizacji;
3)
organizację i zadania w zakresie tworzenia systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
4)
właściwość organów w sprawach, o których mowa w pkt 1-3.