Gotowość obronna państwa. - Dz.U.2004.219.2218 - OpenLEX

Gotowość obronna państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.219.2218

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 września 2004 r.
w sprawie gotowości obronnej państwa

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
stany gotowości obronnej państwa, ich rodzaje i warunki wprowadzania tych stanów;
2)
zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej państwa w określonych stanach i tryb ich realizacji;
3)
organizację i zadania w zakresie tworzenia systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
4)
właściwość organów w sprawach, o których mowa w pkt 1-3.
1.
Ustala się następujące stany gotowości obronnej państwa:
1)
stan stałej gotowości obronnej państwa;
2)
stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu;
3)
stan gotowości obronnej państwa czasu wojny.
2.
Stany gotowości bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunki i tryb ich wprowadzania określają odrębne przepisy.
1.
Stan stałej gotowości obronnej państwa utrzymuje się w czasie pokoju, gdy nie stwierdza się istotnych zagrożeń zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.
2.
W stanie stałej gotowości obronnej państwa są realizowane zadania planistyczne, organizacyjne, szkoleniowe i kontrolne, mające na celu utrzymywanie w sprawności systemu obronnego państwa.
1.
Stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu wprowadza się w razie zaistnienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa wymagającego uruchomienia wybranych elementów systemu obronnego lub realizacji zadań ustalonych dla tego stanu.
2.
W stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu są realizowane zadania zapewniające przygotowanie do przeciwdziałania zewnętrznym zagrożeniom bezpieczeństwa państwa oraz usuwania skutków ich wystąpienia.
1.
Stan gotowości obronnej państwa czasu wojny wprowadza się w celu odparcia bezpośredniej zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji.
2.
W stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny realizuje się zadania umożliwiające przeprowadzenie powszechnej mobilizacji, wprowadzenie stanu wojennego oraz pełne rozwinięcie systemu obronnego państwa do odparcia agresji militarnej.
1.
W przypadku wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa, o których mowa w § 4 i 5, realizuje się zadania przewidziane w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Planem Reagowania", opracowanym na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599).
2.
Zadania, o których mowa w ust. 1, realizuje się z uwzględnieniem pierwszeństwa zadań wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych oraz uruchamiania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
3.
Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane w sposób niejawny.
Realizację zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa koordynują ministrowie i wojewodowie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152).
1.
W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania tworzy się w stanie stałej gotowości obronnej państwa system stałych dyżurów.
2.
System, o którym mowa w ust. 1, tworzą:
1)
Prezes Rady Ministrów - na potrzeby przekazywania decyzji, o których mowa w ust. 1 - ministrom, przewodniczącym komitetów, którzy wchodzą w skład Rady Ministrów, centralnym organom administracji rządowej, kierownikom podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz wojewodom;
2)
ministrowie - na potrzeby przekazywania decyzji, o których mowa w ust. 1 - kierownikom podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych;
3)
wojewodowie - na potrzeby przekazywania decyzji, o których mowa w ust. 1 - marszałkom województw, starostom, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast oraz organom niezespolonej administracji rządowej, kierownikom zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, kierownikom podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcom oraz innym jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym, wytypowanym do wykonania określonych zadań obronnych, mających swoją siedzibę na terenie województwa.
3.
Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów obejmują:
1)
uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;
2)
przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań wynikających z wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135.