[Umowy najmu zawarte przed przejęciem domów i lokali mieszkalnych do Zasobu] - Art. 46. - Gospodarowanie nieruchomościami... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 46. - [Umowy najmu zawarte przed przejęciem domów i lokali mieszkalnych do Zasobu] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  46.  [Umowy najmu zawarte przed przejęciem domów i lokali mieszkalnych do Zasobu]
1. 
Najemcy domów i lokali mieszkalnych przejętych do Zasobu, z którymi zawarto umowy najmu przed przejęciem, zachowują prawo do dalszego zamieszkiwania na czas nieokreślony. Nie dotyczy to najemców:
1)
zajmujących domy i lokale w obiektach wpisanych do rejestru zabytków;
2)
zajmujących lokale w budynkach niesłużących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych oraz domy i lokale funkcjonalnie związane z działalnością gospodarczą.
2. 
Najemcy, określonemu w ust. 1 pkt 1 i 2, przysługuje pierwszeństwo w najmie innego mieszkania wchodzącego w skład Zasobu.
3. 
W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych najemców, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Krajowy Ośrodek może nabywać lokale i budynki mieszkalne lub realizować inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego.
4. 
Nabyte lub wybudowane lokale i budynki mieszkalne, o których mowa w ust. 3, wchodzą w skład Zasobu.