[Leasing rolniczy] - Art. 38a. - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 38a. - [Leasing rolniczy] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  38a.  [Leasing rolniczy]
1. 
Mienie wchodzące w skład Zasobu może być wydzierżawiane lub wynajmowane osobom fizycznym lub prawnym z zapewnieniem dzierżawcy lub najemcy prawa kupna przedmiotu dzierżawy lub najmu najpóźniej z upływem okresu, na jaki została zawarta umowa.
2. 
W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się w szczególności:
1)
wartość przedmiotu dzierżawy lub najmu;
2)
czynsz roczny w wysokości równej sumie wartości przedmiotu dzierżawy lub najmu podzielonej przez liczbę lat, na którą została zawarta umowa, i oprocentowania niespłaconej części tej wartości.
3. 
W umowie sprzedaży cenę ustala się jako sumę wartości przedmiotu dzierżawy lub najmu i oprocentowania należnego za okres do dnia zawarcia tej umowy. Na poczet ceny zalicza się wpłacony czynsz.
4. 
Jeżeli wartość przedmiotu dzierżawy lub najmu została ustalona w umowie, o której mowa w ust. 1, według innego miernika wartości niż pieniądze, Krajowy Ośrodek nie stosuje oprocentowania.
5. 
W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy lub najmu przed upływem okresu, na jaki została zawarta, wpłacony czynsz nie podlega zwrotowi.
6. 
Do czynszu i oprocentowania, ustalonego w umowie określonej w ust. 1, stosuje się art. 31 ust. 2 oraz przepisy wydane na podstawie art. 31 ust. 4.