[Wygaśnięcie trwałego zarządu] - Art. 36. - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Wygaśnięcie trwałego zarządu] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  36.  [Wygaśnięcie trwałego zarządu]
1. 
Wygaśnięcie zarządu następuje w drodze decyzji Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka:
1)
w razie upływu czasu, na jaki zarząd został ustanowiony;
2)
jeżeli nieruchomość lub jej część stała się zbędna dotychczasowemu zarządcy;
3)
w przypadku wykonywania zarządu niezgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki;
4)
jeżeli ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiają wykorzystanie nieruchomości zgodnie z jej dotychczasowym przeznaczeniem.
2. 
Decyzja o wygaśnięciu zarządu przysługującego jednostkom organizacyjnym:
1)
resortu obrony narodowej - wymaga zgody Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego organu;
2)
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej lub jednostkom wojskowym podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - wymaga zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
3)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - wymaga zgody Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
4)
Agencji Wywiadu - wymaga zgody Szefa Agencji Wywiadu;
5)
Centralnego Biura Antykorupcyjnego - wymaga zgody Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do nieruchomości rolnych pozostających w zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które nabyły te nieruchomości na własność Skarbu Państwa.
4. 
Wygaśnięcie zarządu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umów dzierżawy, najmu albo użyczenia, z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli nieruchomość lub jej część, w stosunku do której wygasł zarząd, była wydzierżawiona, wynajęta lub użyczona.