[Przekazanie mienia do Zasobu. Nabycie własności nieruchomości przez gminy] - Art. 13. - Gospodarowanie nieruchomościami... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Przekazanie mienia do Zasobu. Nabycie własności nieruchomości przez gminy] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  13.  [Przekazanie mienia do Zasobu. Nabycie własności nieruchomości przez gminy]
1. 
Przejęcie przez Krajowy Ośrodek praw i obowiązków wynikających z wykonania prawa własności w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 1 i 2, nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2000 r.
2. 
Nieruchomości rolne nieprzekazane do Zasobu ostatecznymi decyzjami, o których mowa w art. 16 ust. 3, lub nieprzekazane Krajowemu Ośrodkowi ostatecznymi decyzjami, o których mowa w art. 17 ust. 1 2 , w terminie określonym w ust. 1, stają się z mocy prawa własnością gmin, na terenie których są położone.
3. 
Gminy przejmują nieruchomości wraz z zobowiązaniami wobec osób trzecich.
4. 
Nabycie nieruchomości, o których mowa w ust. 2, stwierdza wojewoda w drodze decyzji.
2 Uchylony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.2003.6.64), która weszła w życie z dniem 6 lutego 2003 r.