§ 1. - Funkcjonowanie systemu płatności. - Dz.U.2019.1376 - OpenLEX

§ 1. - Funkcjonowanie systemu płatności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1376

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2019 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
kryteria oceny zasad funkcjonowania systemu płatności;
2)
szczegółowy zakres informacji i danych oraz rodzaj dokumentów dołączanych do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie systemu płatności;
3)
szczegółowy zakres informacji i danych, o których mowa w art. 17b i art. 18 ust. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, zwanej dalej "ustawą".