Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.257.1745

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
§  9.
1. Sekretarz Krajowej Komisji:
1) gromadzi dokumentację niezbędną do przeprowadzenia kompleksowej analizy i zaopiniowania określonej sprawy;
2) przygotowuje teksty wniosków, uchwał, opinii i stanowisk Krajowej Komisji w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach plenarnych oraz teksty wniosków, uchwał, opinii i stanowisk z posiedzeń prezydium Krajowej Komisji;
3) opracowuje protokoły z posiedzeń plenarnych Krajowej Komisji oraz posiedzeń prezydium Krajowej Komisji;
4) zawiadamia o terminie posiedzenia członków Krajowej Komisji, prezydium Krajowej Komisji, członków zespołów roboczych oraz zaproszonych przedstawicieli podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1;
5) informuje o posiedzeniach Krajowej Komisji przez zamieszczenie zaproszenia na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;
6) współpracuje z komórką organizacyjną Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odpowiedzialną za obsługę kancelaryjno-biurową oraz finansową Krajowej Komisji.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do sekretarza regionalnej komisji, z tym że sekretarz regionalnej komisji:
1) zamieszcza informacje o posiedzeniach regionalnej komisji na stronie internetowej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska;
2) współpracuje z komórką organizacyjną regionalnej dyrekcji ochrony środowiska odpowiedzialną za obsługę kancelaryjno-biurową oraz finansową regionalnej komisji.