Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.257.1745

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
§  7.
1. Przewodniczący Krajowej Komisji:
1) zwołuje posiedzenia plenarne Krajowej Komisji, posiedzenia jej prezydium oraz posiedzenia zespołów roboczych;
2) przewodniczy posiedzeniom plenarnym Krajowej Komisji oraz posiedzeniom prezydium Krajowej Komisji albo upoważnia do tego jednego z zastępców;
3) przedstawia Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wnioski, uchwały, opinie, stanowiska oraz informacje o działalności Krajowej Komisji;
4) akceptuje protokoły z posiedzeń plenarnych Krajowej Komisji oraz posiedzeń prezydium Krajowej Komisji;
5) reprezentuje Krajową Komisję na zewnątrz.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do przewodniczącego regionalnej komisji, z tym że wnioski, uchwały, opinie, stanowiska oraz informacje o działalności regionalnej komisji przewodniczący regionalnej komisji przedstawia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska.