[Informacje dotyczące ASI] - Art. 229d. - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. - Dz.U.2022.1523 t.j. - OpenLEX

Art. 229d. - [Informacje dotyczące ASI] - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1523 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  229d.  [Informacje dotyczące ASI]
1. 
Informacje dotyczące alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym uprawnionej do posługiwania się nazwą "EuVECA" lub "EuSEF", publikowane przez zarządzającego ASI, w tym wpisanego do rejestru zarządzających EuVECA lub do rejestru zarządzających EuSEF, rzetelnie przedstawiają sytuację finansową tej spółki oraz ryzyko związane z uczestnictwem w niej.
2. 
Jeżeli Komisja stwierdzi, że publikowane przez zarządzającego ASI, w tym wpisanego do rejestru zarządzających EuVECA lub do rejestru zarządzających EuSEF, informacje:
1)
dotyczące alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym uprawnionej do posługiwania się nazwą "EuVECA" lub "EuSEF", o których mowa w ust. 1, wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd lub
2)
reklamowe dotyczące alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym uprawnionej do posługiwania się nazwą "EuVECA" lub "EuSEF", nie zawierają informacji wymaganych na podstawie art. 4 ust. 1-5 rozporządzenia 2019/1156 lub nie spełniają innych wymogów określonych w tych przepisach

- może zakazać ich ogłaszania lub nakazać ogłoszenie odpowiednich sprostowań w wyznaczonym terminie.

3. 
Jeżeli zakaz lub nakaz, o których mowa w ust. 2, nie zostanie wykonany, Komisja dokonuje ogłoszenia odpowiednich sprostowań na koszt zarządzającego ASI oraz nakłada:
1)
na zewnętrznie zarządzającego ASI karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł;
2)
w przypadku wewnętrznie zarządzającego ASI - na członka zarządu zarządzającego ASI odpowiedzialnego za zaistniałe naruszenie karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł.