Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.201.1667

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 29 września 2005 r.
w sprawie formularza listy kontrolnej2)

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
  1) wzór formularza listy kontrolnej, wypełnianej przez osoby przeprowadzające kontrolę przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem;
  2) sposób i zakres wypełniania listy kontrolnej.
§  2. Wzór formularza listy kontrolnej określa załącznik do rozporządzenia.
§  3. Listę kontrolną wypełnia się w całości poprzez:
  1) wpisanie odpowiednich danych w rubrykach 1-9, 12, 29 i 30;
  2) zakreślenie odpowiednich pól w pozostałych rubrykach.
§  4.
1. Listę kontrolną wypełnia się odręcznie, w sposób czytelny, długopisem barwy niebieskiej lub czarnej.
2. Lista kontrolna może być wypełniana w formie elektronicznej, jeżeli jej wydruk wraz z kopią oraz podpisanie nastąpi nie później niż w momencie zakończenia kontroli.
§  5.
1. Wypełnioną listę kontrolną oraz jej kopię podpisuje osoba przeprowadzająca kontrolę, podając w sposób czytelny swoje imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz nazwę organu lub jednostki, w imieniu którego przeprowadziła kontrolę.
2. W przypadku gdy kontrola przeprowadzana jest przez kilka osób reprezentujących ten sam organ lub jednostkę, listę kontrolną oraz jej kopię podpisuje każda z tych osób w sposób określony w ust. 1.
3. W przypadku gdy kontrola przeprowadzana jest przy współudziale co najmniej dwóch upoważnionych organów lub jednostek, listę kontrolną oraz jej kopię podpisuje przedstawiciel każdego z nich w sposób określony w ust. 1.
§  6. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie formularza listy kontrolnej (Dz. U. Nr 237, poz. 2014).
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2005 r.
_________

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy Rady nr 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 319 z 12.12.1994, str. 7);

2) dyrektywy Rady nr 95/50/WE z dnia 6 października 1995 r. w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 249 z 17.10.1995, str. 35).

Dane dotyczące ogłoszenia powyższych aktów dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz. 1184.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

LISTA KONTROLNA

wypełniana przez osoby przeprowadzające kontrolę przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

1.Miejsce kontroli:2. Data:3. Godzina:
4.Numer rejestracyjny/kraj rejestracji pojazdu samochodowego:
5.Numer rejestracyjny/kraj rejestracji pojazdu przyczepy:
6.Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz / adres:
7.Kierowca i inni członkowie załogi pojazdu:
8.Nadawca, adres, miejsce załadunku:
9.Odbiorca, adres, miejsce rozładunku:
10.Sposób przewozu ? w sztukach przesyłki ? w cysternie ? luzem
11.Towary niebezpieczne przewożone są wyłącznie w ilościach ograniczonych określonych pod 3.4 ADR ? tak? nie
12.Łączna ilość towarów niebezpiecznych w jednostce transportowej:
13.Łączna ilość towarów niebezpiecznych w jednostce transportowej przekracza limit określony pod 1.1.3.6 ADR ? tak? nie
OCHRONA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
14.? sprawdzono ? nie dotyczy
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:Kat.*
? przewóz pasażerówII
? brak dokumentu tożsamości członka załogi pojazduII
? brak nadzoru nad pojazdemII
? brak wymaganego zgłoszenia towaru niebezpiecznegoII
DOKUMENTACJA
15.Dokument przewozowy ? sprawdzono ? nie dotyczy
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:Kat.*
? brak wymaganego dokumentu przewozowegoI
? brak wymaganego numeru UN, prawidłowej nazwy przewozowej lub grupy

pakowania (jeżeli występuje)

I
? brak innych wymaganych informacji w dokumencie przewozowymIII
16.Instrukcja pisemna dla kierowcy ? sprawdzono ? nie dotyczy
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:Kat.*
? brak wymaganej instrukcji pisemnej dla kierowcyII
? brak informacji w instrukcji pisemnej dla kierowcy dotyczących

ładunku, rodzaju zagrożenia, ochron osobistych, podstawowych

czynności kierowcy, pożaru lub pierwszej pomocy

II
? brak innych wymaganych informacji w instrukcji pisemnej dla

kierowcy

III
17.Zaświadczenie ADR ? sprawdzono ? nie dotyczy
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:Kat.*
? brak wymaganego zaświadczenia ADRI
? brak wymaganego zaświadczenia ADR w jednostce transportowejIII
18.Świadectwo dopuszczenia pojazdu ? sprawdzono ? nie dotyczy
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:Kat.*
? brak wymaganego świadectwa dopuszczenia pojazduI
19.Inne dokumenty ? sprawdzono ? nie dotyczy
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:Kat.*
? brak wymaganej kopii umowy specjalnejIII
? brak wymaganego certyfikatu pakowania konteneraIII
? brak wymaganego zezwolenia na wykonywanie operacji transportowejIII
? brak wymaganego świadectwa dopuszczenia przedziału ładunkowego

lub osłony

III
OPERACJE TRANSPORTOWE
20.Dopuszczenie towaru do przewozu ? sprawdzono
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:Kat.*
? przewóz towaru niebezpiecznego niedopuszczonego do przewozuI
? przewóz towaru niebezpiecznego uniemożliwiający jego identyfikacjęI
21.Szczelność jednostek ładunkowych ? sprawdzono
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:Kat.*
? uwolnienie się towaru niebezpiecznego z opakowania, pojazdu,

cysterny lub kontenera

I
? uszkodzenie opakowania, pojazdu, cysterny lub kontenera w stopniu

stwarzającym bezpośrednie zagrożenie dla ludzi lub środowiska

I
? uszkodzenie opakowania, pojazdu, cysterny lub kontenera w stopniu

niestwarzającym bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i środowiska

II
22.Pojazd, kontener i cysterna ? sprawdzono ? nie dotyczy
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:Kat.*
? pojazd lub cysterna nie spełnia wymagań umowy ADR w stopniu

stwarzającym bezpośrednie zagrożenie dla ludzi lub środowiska

I
? przewóz luzem w kontenerze niezdatnym do użytku w rozumieniu umowy

ADR

I
? przewóz luzem w kontenerze niedopuszczonym do przewozu luzemI
? przewóz sztuk przesyłki w kontenerze niezdatnym do użytku w

rozumieniu umowy ADR

II
? pojazd, kontener lub cysterna nie spełnia wymagań umowy ADR w

stopniu niestwarzającym bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i

środowiska

II
23.Sposób przewozu ? sprawdzono
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:Kat.*
? towar przewożony w sposób niedozwolony (w sztukach przesyłki, w

cysternie lub luzem)

I
24.Ładowanie i pakowanie razem ? sprawdzono ? nie dotyczy
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:Kat.*
? przewóz w jednym pojeździe towarów, których ładowanie razem jest

zabronione

I
? przewóz w jednej sztuce przesyłki towarów, których pakowanie razem

jest zabronione

I
25.Załadunek i zamocowanie ładunku ? sprawdzono ? nie dotyczy
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:Kat.*
? przekroczenie dopuszczalnego stopnia napełnienia cysterny lub

opakowania

I
? brak wymaganego zamocowania ładunkuI
? przekroczenie dopuszczalnych ilości towarów niebezpiecznych na

jednostkę transportową

I
? niewłaściwe zamknięcie cysterny lub opakowania zewnętrznego w

opakowaniu kombinowanym

II
? używanie niewłaściwych urządzeń oświetleniowychI
? nieprzestrzeganie zakazu palenia podczas czynności ładunkowychI
26.Opakowanie ? sprawdzono ? nie dotyczy
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:Kat.*
? użycie opakowania niespełniającego wymagań umowy ADRI
? użycie opakowania niezgodnie z instrukcją pakowaniaI
? użycie opakowania po upływie terminu wymaganych badańII
27.Oznakowanie ? sprawdzono
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:Kat.*
? przewóz towaru niebezpiecznego nieoznakowanym pojazdem (brak

wymaganych tablic, nalepek i znaków)

I
? przewóz towaru niebezpiecznego w nieoznakowanej sztuce przesyłki

(brak wymaganych napisów i nalepek)

I
? niewłaściwe oznakowanie pojazdu, kontenera lub cysternyII
? niewłaściwe oznakowanie sztuki przesyłki lub opakowania zbiorczegoII
? niewłaściwe wymiary tablic, napisów lub nalepekIII
28.Wyposażenie ? sprawdzono ? nie dotyczy
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:Kat.*
? brak wymaganego wyposażenia awaryjnego ogólnego stosowaniaII
? brak wymaganego sprzętu do ochrony dróg oddechowychII
? brak innych wymaganych środków ochrony indywidualnej lub

wyposażenia

II
? brak wymaganego wyposażenia przeciwpożarowegoII
29.Inne stwierdzone nieprawidłowości lub uwagi:
30.Imię, nazwisko, stanowisko służbowe, organ (jednostka), w imieniu którego została przeprowadzona kontrola, i podpis osoby (osób) przeprowadzającej kontrolę:
* Kategoria zagrożenia związanego ze stwierdzoną nieprawidłowością:

- kategoria I obejmuje naruszenia przepisów umowy ADR stwarzające duże zagrożenie dla ludzi lub środowiska. Naruszenia takie wymagają natychmiastowego podjęcia środków zaradczych, np. unieruchomienia pojazdu,

- kategoria II obejmuje naruszenia przepisów umowy ADR stwarzające umiarkowane zagrożenie dla ludzi lub środowiska. Naruszenia takie wymagają podjęcia środków zaradczych w czasie kontroli lub po jej zakończeniu, nie później jednak niż do momentu zakończenia przewozu,

- kategoria III obejmuje naruszenia przepisów umowy ADR stwarzające małe zagrożenie dla ludzi lub środowiska. Naruszenia takie nie wymagają podjęcia środków zaradczych w czasie trwania przewozu.