Art. 66. - Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych i pomoc kredytobiorcom. - Dz.U.2022.1488 - OpenLEX

Art. 66. - Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych i pomoc kredytobiorcom.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1488

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2022 r.
Art.  66. 

W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 298) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy jest kredyt lub pożyczka, zabezpieczone hipoteką, zaciągnięte w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:";

2)
w art. 4:
a)
w pkt 2 wyrazy "posiada spółdzielcze" zastępuje się wyrazami "posiada inne spółdzielcze",
b)
w pkt 3 wyrazy "posiada roszczenie" zastępuje się wyrazami "posiada inne roszczenie";
3)
w art. 6:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Kredytobiorca może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek może być złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego kredytodawcy, w tym przez system bankowości elektronicznej.",

b)
uchyla się ust. 3;
4)
w art. 8:
a)
w ust. 2 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy "oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 3",
b)
w ust. 2d dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:

"Uzasadnienie zawiera informację, które z warunków, o których mowa w art. 3 i art. 4, i z jakich powodów nie zostały spełnione przez kredytobiorcę. Wraz z uzasadnieniem kredytodawca informuje kredytobiorcę o możliwości dodatkowej weryfikacji wniosku, o której mowa w art. 8a.",

c)
po ust. 2d dodaje się ust. 2e w brzmieniu:

"2e. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego kredytodawcy, w tym przez system bankowości elektronicznej, kredytodawca przekazuje informacje, o których mowa w ust. 2d, za pośrednictwem tego systemu, chyba że kredytobiorca zastrzegł inny sposób przekazania tych informacji.";

5)
w art. 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Powiatowy urząd pracy niezwłocznie powiadamia o utracie statusu bezrobotnego przez kredytobiorcę także kredytodawcę.";

6)
w art. 16a:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Z obowiązku wpłaty, o której mowa w ust. 1, są zwolnieni kredytodawcy:

1) którzy nie spełniają:

a) w przypadku kredytodawców będących bankami:

– wymogów w zakresie funduszy własnych na poziomie określonym w art. 92 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 575/2013", z uwzględnieniem dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia nr 575/2013, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, uwzględniającego inne rodzaje ryzyka niż ryzyko nadmiernej dźwigni, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. d oraz ust. 1a rozporządzenia nr 575/2013, powiększonego o 1,5 punktu procentowego zgodnie z art. 142 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, na zasadzie indywidualnej, o której mowa w art. 6-10 rozporządzenia nr 575/2013, zasadzie subskonsolidowanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 49 rozporządzenia nr 575/2013, lub zasadzie skonsolidowanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia nr 575/2013, lub

– wymogów w zakresie funduszy własnych na poziomie określonym w art. 92 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 575/2013 z uwzględnieniem dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, uwzględniającego ryzyko nadmiernej dźwigni w niewystarczającym stopniu pokryte wymogiem określonym w art. 92 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 575/2013, ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 575/2013, na zasadzie indywidualnej, o której mowa w art. 6-10 rozporządzenia nr 575/2013, zasadzie subskonsolidowanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 49 rozporządzenia nr 575/2013, lub zasadzie skonsolidowanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia nr 575/2013, lub

– wymogów dotyczących płynności określonych w art. 412 i art. 413 rozporządzenia nr 575/2013 z uwzględnieniem dodatkowego wymogu w zakresie płynności ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia nr 575/2013, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, na zasadzie indywidualnej, o której mowa w art. 6-10 rozporządzenia nr 575/2013, lub zasadzie skonsolidowanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia nr 575/2013, a w przypadku stosowania odstępstwa od stosowania wymogów dotyczących płynności na zasadzie indywidualnej zgodnie z art. 8 rozporządzenia nr 575/2013 - na poziomie podgrupy płynnościowej w rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013, lub

– wymogu w zakresie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 793 i 872),

b) w przypadku kredytodawców będących spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi:

– wymogu określonego w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 924, 1358 i 1488) lub

– wymogu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, lub

– wymogu w zakresie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, lub

2) w przypadku których wpłata spowodowałaby niespełnianie wymogów, o których mowa w pkt 1.

2b. Wysokość wpłat na Fundusz powinna zapewniać stałe utrzymanie środków Funduszu na poziomie zabezpieczającym bieżące realizowanie umów, o których mowa w art. 8 ust. 1.

2c. Zwolnienie z obowiązku wpłaty, o której mowa w ust. 1, wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej i następuje po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej zgodność tego zwolnienia z rynkiem wewnętrznym, na okres wskazany w tej decyzji.",

b)
uchyla się ust. 3,
c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Kwartalną wysokość wpłat na Fundusz ustala Rada Funduszu, w drodze uchwały, na podstawie informacji Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w ust. 6.",

d)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W terminie 8 tygodni od zakończenia kwartału, za który należna jest wpłata, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przekazuje Radzie Funduszu:

1) dane dotyczące wielkości portfeli kredytów mieszkaniowych, o których mowa w ust. 2;

2) opinię o wysokości wpłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniającą dane o wpłatach, o których mowa w ust. 2, oraz zwolnienia, o których mowa w ust. 2a.",

e)
uchyla się ust. 7;
7)
w art. 17a dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:

"6. Jeżeli według stanu na koniec roku środki Funduszu przewyższają prognozowaną wartość wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia w roku następnym, Rada Funduszu, po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, może postanowić o zwrocie części środków Funduszu kredytodawcom, którzy dokonali wpłat w danym roku.

7. Zwrot, o którym mowa w ust. 6, nie może prowadzić do obniżenia środków Funduszu poniżej kwoty, o której mowa w art. 16 ust. 1, lub do zagrożenia realizacji umów, o których mowa w art. 8 ust. 1.

8. Zwrotu, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Funduszu uchwały w przedmiocie zwrotu, proporcjonalnie do wpłat wniesionych przez kredytodawców.";

8)
w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej działającego w ramach wykonywania funkcji makroostrożnościowej, może zawiesić, w drodze rozporządzenia, wpłaty na Fundusz, kierując się koniecznością zapewnienia stabilności sektora finansowego.";

9)
w art. 19:
a)
w ust. 1 wyraz "Funduszu" zastępuje się wyrazami "wskazany przez kredytodawcę",
b)
w ust. 2 skreśla się wyrazy "bankowego Funduszu";
10)
w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lub art. 20, kredytodawca wzywa pisemnie kredytobiorcę do dokonania płatności, wyznaczając termin jej dokonania nie dłuższy niż 90 dni.";

11)
w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zwrot nienależnego wsparcia lub nienależnej pożyczki na spłatę zadłużenia następuje na rachunek wskazany przez kredytodawcę w terminie 30 dni od dnia doręczenia kredytobiorcy przez kredytodawcę pisemnej informacji o uzyskaniu nienależnego wsparcia.";

12)
po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:

"Art. 22a. Kredytodawca w terminie do 25. dnia miesiąca przekazuje zbiorczo środki pochodzące z dokonanych przez kredytobiorców wpłat, o których mowa w art. 19 ust. 1, art. 20 i art. 22 ust. 3, na rachunek Funduszu.".