§ 7. - Ewidencja podatkowa nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.107.1138

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2004 r.
§  7.
1.
Eksport danych, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, powinien zostać zapewniony do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków mogą być udostępniane w formacie wymiany danych ewidencyjnych określonym w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.
2.
Dane, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. b i c oraz ust. 3, wykazuje się w ewidencji nie później niż w terminie określonym w ust. 1.