Ewidencja podatkowa nieruchomości. - Dz.U.2004.107.1138 - OpenLEX

Ewidencja podatkowa nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.107.1138

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa zasady prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości, zwanej dalej "ewidencją", w systemie informatycznym przez organy podatkowe, w tym zakres informacji objętych tą ewidencją.
1.
System informatyczny powinien spełniać warunki określone w przepisach o warunkach technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
2.
System informatyczny powinien umożliwiać:
1)
tworzenie raportów i zbiorczych zestawień według kryteriów definiowanych przez użytkownika;
2)
eksport danych zawartych w ewidencji do pliku w formacie rozszerzalnego języka znaczników (XML), w celu ich porównywania z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, zwanej dalej "ewidencją gruntów i budynków".
3.
Strukturę i zasady budowy pliku w formacie XML określa załącznik do rozporządzenia.
Ewidencja obejmuje dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego, w tym:
1)
dane dotyczące podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego, zwanych dalej "podatnikami";
2)
dane dotyczące gruntów, budynków lub ich części, a także budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, oraz gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym lub podatkiem leśnym, zwanych dalej "przedmiotami opodatkowania".
1.
W ewidencji wykazuje się dane dotyczące podatników, w tym:
1)
w odniesieniu do osób fizycznych:
a)
nazwisko,
b)
pierwsze imię,
c)
drugie imię,
d)
adres zamieszkania,
e)
numer identyfikacji podatkowej (NIP),
f)
numer ewidencyjny PESEL,
g)
numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
2)
w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
a)
nazwę pełną lub nazwę skróconą (firma),
b)
adres siedziby,
c)
numer identyfikacji podatkowej (NIP),
d)
numer identyfikacyjny REGON.
2.
W przypadku gdy osobie fizycznej nie nadano numeru ewidencyjnego PESEL, w ewidencji wykazuje się datę urodzenia oraz imiona rodziców podatnika.
3.
W ewidencji wykazuje się także, czy podatnik jest właścicielem, posiadaczem samoistnym, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem zależnym przedmiotów opodatkowania.
1.
W ewidencji wykazuje się dane dotyczące przedmiotów opodatkowania, w tym:
1)
w odniesieniu do gruntów:
a)
powierzchnię, określoną z dokładnością do 1 m2,
b)
identyfikatory działek ewidencyjnych,
c)
numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów;
2)
w odniesieniu do budynków lub ich części:
a)
powierzchnię użytkową, określoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
b)
identyfikatory budynków,
c)
numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów, jeżeli budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności;
3)
w odniesieniu do budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość stanowiącą podstawę opodatkowania budowli, określoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
2.
Jeżeli grunty są sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako:
1)
użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych i podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym - w ewidencji wykazuje się oznaczenie użytków gruntowych, a także klas gleboznawczych, jeżeli grunty stanowią gospodarstwo rolne lub podlegają zwolnieniu albo uldze od podatku rolnego ze względu na oznaczenie klasy gleboznawczej gruntu;
2)
lasy i podlegają opodatkowaniu podatkiem leśnym - w ewidencji wykazuje się powierzchnię odrębnie dla: lasów, lasów ochronnych, lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i lasów wchodzących w skład parków narodowych.
3.
Jeżeli w budynku znajdują się wydzielone samodzielne lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczeniu, w rozumieniu przepisów o własności lokali - w ewidencji wykazuje się identyfikator lokalu oraz numer księgi wieczystej i nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta dla lokalu będącego przedmiotem odrębnej własności.
4.
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. b i c oraz ust. 3, wykazuje się w ewidencji odrębnie dla każdej nieruchomości. Dla każdej nieruchomości wykazuje się również informacje o położeniu nieruchomości, w tym adres nieruchomości.
5.
Jeżeli grunty, budynki lub ich części albo budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:
1)
podlegają zwolnieniu albo uldze od podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego - w ewidencji, oprócz danych, o których mowa w ust. 1-4, wykazuje się również podstawę prawną zastosowania zwolnienia albo ulgi;
2)
znajdują się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego - w ewidencji wykazuje się jedynie dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3;
3)
są przedmiotem współwłasności lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów - w ewidencji wykazuje się tego rodzaju informację.
W ewidencji mogą być wykazywane, oprócz danych wymienionych w § 4 i 5, inne dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego.
1.
Eksport danych, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, powinien zostać zapewniony do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków mogą być udostępniane w formacie wymiany danych ewidencyjnych określonym w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.
2.
Dane, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. b i c oraz ust. 3, wykazuje się w ewidencji nie później niż w terminie określonym w ust. 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
________

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884 i Nr 96, poz. 959.

ZAŁĄCZNIK

STRUKTURA I ZASADY BUDOWY PLIKU W FORMACIE XML

A. Schemat pliku w formacie Rozszerzalnego Języka Znaczników (XML)

schemat

B. Tabela typów powierzchni gruntów

SymbolTyp powierzchniRodzaj nieruchomości w ewidencji podatkowej
RGrunty orneGrunty orne
ŁPsŁąki i pastwiskaŁąki i pastwiska
SSadySady
BUżytki rolne zabudowaneUżytki rolne zabudowane B-R, B-Ł itp
WsrGrunty pod stawamiGrunty pod stawami
WRowyRowy
LsLasyLasy
NNieużytkiNieużytki
EUżytki ekologiczneUżytki ekologiczne
LzGrunty zadrzewione i zakrzewioneGrunty zadrzewione i zakrzewione
IGInne gruntyZwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

Pozostałe

Grunty podlegające zwolnieniu (uldze) podatkowemu niewykazane w wymienionych powyżej kategoriach

C. Tabela typów powierzchni budynków i ich części

SymbolTyp powierzchniRodzaj nieruchomości w ewidencji podatkowej
BMBudynki mieszkalne i ich częściBudynki mieszkalne i ich części

Budynki mieszkalne i ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

Budynki mieszkalne i ich części podlegające zwolnieniu (uldze) podatkowemu

BNBudynki niemieszkalne i ich częściBudynki i ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Budynki i ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

Budynki i ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

Pozostałe budynki i ich części

Budynki niemieszkalne lub ich części podlegające zwolnieniu (uldze) podatkowemu