Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.808

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 czerwca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych 2

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 544) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób i postać prowadzenia ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
2) sposób i postać prowadzenia ewidencji znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów

- oraz wzór tej ewidencji.

§  2. 
1.  Wzór ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego określa tabela I w załączniku do rozporządzenia.
2.  Wzór ewidencji znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów określa tabela II w załączniku do rozporządzenia.
§  3.  Ewidencję, o której mowa w § 1, prowadzi się dla każdego rodzaju i typu ewidencjonowanego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego, a także znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych.
§  4. 
1.  Ewidencja, o której mowa w § 1, jest prowadzona w postaci tabeli w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego.
2.  W przypadku ewidencji prowadzonej w postaci dokumentu elektronicznego podpis osoby prowadzącej ewidencję umieszcza się wyłącznie na wydruku ewidencji, jeżeli jest sporządzony.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIK

TABELA I

EWIDENCJA NABYTYCH, ZUŻYTYCH, PRZECHOWYWANYCH, PRZEMIESZCZANYCH I ZBYTYCH MATERIAŁÓW

WYBUCHOWYCH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO

Karta ewidencyjna nr .......................... Data założenia ......................................

Nazwa handlowa, symbol lub inne oznaczenia identyfikujące ewidencjonowany materiał wybuchowy1) .................................

Prawidłowa nazwa przewozowa2) .............................................. Kod klasyfikacyjny3) ................ Numer rozpoznawczy UN4) ...........................

Lp.Data

wpisu

operacji

przychodu

lub rozchodu

Jednostka

miary

Operacja przychoduOperacja rozchoduStan

magazynu

po operacji

przychodu

lub rozchodu

Jednoznaczne

oznaczenie -

nazwa

producenta, kod

alfanumeryczny

Podpis

osoby

upoważnionej

do prowadzenia

ewidencji7)

oznaczenie

dostawcy5), 6)

ze wskazaniem:

1) dokumentu

uprawniającego

do obrotu lub

zbycia materiału

wybuchowego;

2) zgody na

przemieszczanie

materiału

wybuchowego

numer i data

dokumentu

przychodu lub

dokumentu

przekazania

między

komórkami

organizacyjnymi

przedsiębiorcy

lub jednostki

naukowej

ilość

przyjętego

materiału

wybuchowego

numer i data

dokumentu

przekazania

materiału

wybuchowego

między

komórkami

organizacyjnymi

przedsiębiorcy

albo jednostki

naukowej lub

dokumentu

potwierdzającego

zużycie materiału

wybuchowego

data i numer

dokumentu zbycia

materiału

wybuchowego ze

wskazaniem:

1) dokumentu

uprawniającego

do zbycia;

2) zgody na

przemieszczanie

materiału

wybuchowego

oznaczenie

odbiorcy ze

wskazaniem

dokumentu

uprawniającego

do nabycia

materiału

wybuchowego5)

ilość

wydanego

materiału

wybuchowego

1) Ewidencję należy prowadzić dla każdego rodzaju i typu ewidencjonowanego materiału wybuchowego.

2) Nazwa materiału lub przedmiotu niebezpiecznego, określona w załączniku A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego

towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 882).

3) Kod cyfrowo-literowy określony w załączniku A do umowy ADR.

4) Numer rozpoznawczy UN określony w załączniku A do umowy ADR.

5) W przypadku przekazywania pomiędzy komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy lub jednostki naukowej wskazać jedynie nazwę lub symbol komórki.

6) Oznaczenie dostawcy z podaniem nazwy (imienia i nazwiska w przypadku osoby fizycznej, adresu siedziby) dokumentu uprawniającego do obrotu lub zbycia materiału

wybuchowego oraz zgody na jego przemieszczanie.

7) Nie wypełnia się w przypadku ewidencji prowadzonej w postaci dokumentu elektronicznego. Podpis umieszcza się na wydruku ewidencji, jeżeli jest sporządzony.

TABELA II

EWIDENCJA ZNALEZIONYCH I ZNISZCZONYCH MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

Karta ewidencyjna nr ......................... Data założenia ..................................

Symbol lub inne oznaczenia identyfikujące ewidencjonowany materiał wybuchowy1) ...............................

Lp.Data

wpisu

Jednostka

miary znalezionych

materiałów

wybuchowych

Operacja przychoduOperacja rozchoduStan

magazynu po

operacji przychodu

lub rozchodu

Jednoznaczne

oznaczenie -

nazwa

producenta, kod

alfanumeryczny2)

Podpis

osoby

upoważnionej

do prowadzenia

ewidencji3)

typ/rodzajkaliberilość przyjętego

materiału

wybuchowego

numer i data

dokumentu

przekazania

materiału

wybuchowego

uprawnionej

jednostce

data i numer

dokumentu

potwierdzającego

zniszczenie materiału

wybuchowego

1) Ewidencję należy prowadzić dla każdego rodzaju i typu ewidencjonowanego materiału wybuchowego.

2) Podaje się nazwę producenta i kod alfanumeryczny - jeżeli występują.

3) Nie wypełnia się w przypadku ewidencji prowadzonej w postaci dokumentu elektronicznego. Podpis umieszcza się na wydruku ewidencji, jeżeli jest sporządzony.

1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 1).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 1634), które utraciło moc z dniem 20 kwietnia 2016 r. w związku z art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 544).