Ewidencja nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz materiałów wybuchowych znalezionych i zniszczonych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1969

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz materiałów wybuchowych znalezionych i zniszczonych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów 2

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 204) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób i postać prowadzenia ewidencji:
1)
nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
2)
materiałów wybuchowych znalezionych i zniszczonych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów

- oraz wzór tej ewidencji.

1. 
Ewidencję nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego prowadzi się oddzielnie dla każdego rodzaju materiałów.
2. 
Ewidencję materiałów wybuchowych znalezionych i zniszczonych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów prowadzi się łącznie dla różnych rodzajów materiałów.
3. 
Ewidencję prowadzi się w oparciu o dokumenty stanowiące podstawę dokonania w niej wpisu.
1. 
Ewidencja posiada postać papierową lub elektroniczną.
2. 
Wpisu lub zmiany wpisu w ewidencji dokonuje osoba upoważniona na piśmie do prowadzenia ewidencji.
1. 
Ewidencja w postaci papierowej jest prowadzona zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 2.
2. 
Wpisu do ewidencji prowadzonej w postaci papierowej dokonuje się na bieżąco w sposób chronologiczny, trwały i czytelny.
3. 
Wpis do ewidencji prowadzonej w postaci papierowej nie może być wymazywany ani w inny sposób usuwany.
4. 
Zmiany wpisu do ewidencji prowadzonej w postaci papierowej dokonuje się w sposób czytelny kolorem czerwonym, przez przekreślenie wpisu oraz dodanie nowego, z podaniem przyczyny zmiany, daty i podpisu osoby dokonującej zmiany zawierającego jej imię i nazwisko.
1. 
Ewidencja w postaci elektronicznej zawiera zbiór danych określonych we wzorze, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 2, których odwzorowanie w postaci elektronicznej jest zgodne z układem określonym we wzorze, z rozwiązaniem systemowym zapewniającym uwierzytelnienie osób upoważnionych do prowadzenia ewidencji oraz chronologiczny zapis historii dokonanych operacji.
2. 
Wpis do ewidencji w postaci elektronicznej nie może zostać usunięty.
3. 
Zmiany wpisu do ewidencji prowadzonej w postaci elektronicznej dokonuje się przez dodanie nowego wpisu wraz z informacją o przyczynie zmiany oraz wskazującą, której pozycji z księgi ta zmiana dotyczy.
1. 
Wzór ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego określa tabela I w załączniku do rozporządzenia.
2. 
Wzór ewidencji materiałów wybuchowych znalezionych i zniszczonych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów określa tabela II w załączniku do rozporządzenia.
Ewidencja nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz materiałów wybuchowych znalezionych i zniszczonych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów prowadzona na podstawie przepisów dotychczasowych może być prowadzona nadal, jednak nie dłużej niż przez 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

TABELA I

EWIDENCJA NABYTYCH, ZUŻYTYCH, PRZECHOWYWANYCH I ZBYTYCH

MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO

Karta ewidencyjna nr ........................................................... Data założenia .....................................................................................................................................

Nazwa handlowa materiału wybuchowego..........................................................................................................................................................................................

Numer rozpoznawczy UN1) ........................................................ Kod klasyfikacyjny2) ......................................................................................................................

Lp.Data wpisu

operacji

przychodu

lub

rozchodu

Operacja przychoduOperacja rozchoduNazwa

producenta

Jednoznaczne

oznaczenie –

kod

alfanumeryczny10)

Stan

magazynu

po operacji

przychodu lub

rozchodu

Podpis osoby

upoważnionej do

prowadzenia

ewidencji11)

oznaczenie

przedsiębiorcy

(dostawcy)

materiału

wybuchowego3), 4)

ze wskazaniem

dokumentu

uprawniającego do

obrotu tymi

materiałami5)

albo do zbycia

materiału;

wybuchowego6)

numer i data

dokumentu

przychodu lub

dokumentu

przekazania

materiału

wybuchowego

między

komórkami

organizacyjnymi

przedsiębiorcy

lub jednostki

naukowej

ilość przyjętego

materiału

wybuchowego7)

oznaczenie

przedsiębiorcy

(odbiorcy)

materiału

wybuchowego 4), 8)

ze wskazaniem

dokumentu

uprawniającego

do nabycia

materiału

wybuchowego9)

numer i data

dokumentu

zbycia/rozchodu

materiału

wybuchowego

ze wskazaniem

dokumentu

uprawniającego

do zbycia6)

numer i data

dokumentu

przekazania

materiału

wybuchowego

między

komórkami

organizacyjnymi

przedsiębiorcy

lub jednostki

naukowej

numer i data

dokumentu

potwierdzającego

zużycie materiału

wybuchowego

ilość wydanego

materiału

wybuchowego7)

1234567891011121314

1) Należy podać numer UN określony w załączniku A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 769,

z późn. zm.), zwanej dalej "umową ADR".

2) Należy podać kod cyfrowo-literowy określony w załączniku A do umowy ADR.

3) Należy podać nazwę przedsiębiorcy (dostawcy) materiału wybuchowego (w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną należy podać również imię i nazwisko) oraz adres siedziby.

4) W przypadku przekazywania pomiędzy komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy lub jednostki naukowej należy wskazać jedynie nazwę lub symbol komórki.

5) Należy podać numer i datę wydania koncesji na obrót materiałami wybuchowymi (jeżeli dotyczy).

6) Należy podać numer i datę zgody uprawniającej do zbycia materiału wybuchowego oraz organ, o którym mowa w art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2020 r.

poz. 204), który tę zgodę wydał.

7) Przy podaniu ilości przyjętego albo wydanego materiału wybuchowego należy wskazać jednostkę miary.

8) Należy podać nazwę przedsiębiorcy (odbiorcy) materiału wybuchowego (w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną należy podać również imię i nazwisko) oraz adres siedziby.

9) Należy podać numer i datę pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ, o którym mowa w art. 9 ust. 1

ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oraz nazwę organu, który to pozwolenie wydał, albo numer i datę wydania koncesji na obrót materiałami wybuchowymi (jeżeli dotyczy).

10) W przypadku dużej liczby kodów alfanumerycznych dopuszcza się ich wyszczególnienie w formie załącznika do kolumny "12", z podaniem liczby porządkowej wpisu, którego dotyczy załącznik.

11) W przypadku ewidencji prowadzonej w postaci papierowej w podpisie należy podać imię i nazwisko, dla postaci elektronicznej należy wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej dokonującej wpisu.

TABELA II

EWIDENCJA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH ZNALEZIONYCH I ZNISZCZONYCH PODCZAS WYKONYWANIA

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENÓW

Data założenia ............................................................................................

Lp.Data

wpisu

Operacja przychoduOperacja rozchoduStan magazynu po

operacji przychodu

lub rozchodu2)

Nazwa

producenta5)

Jednoznaczne

oznaczenie -

kod

alfanumeryczny6)

Podpis osoby

upoważnionej do

prowadzenia

ewidencji7)

rodzaj/typ

znalezionego

materiału

wybuchowego1)

kaliber2)ilość przyjętego

materiału

wybuchowego3)

numer i data

dokumentu

przekazania

materiału

wybuchowego

uprawnionej

jednostce4)

numer i data

dokumentu

potwierdzającego

zniszczenie

materiału

wybuchowego

ilość zniszczonego

materiału

wybuchowego3)

123456789101112

1) Należy określić rodzaj/typ znalezionego materiału wybuchowego, np. pocisk, mina, bomba itp.

2) Należy podać (jeżeli dotyczy).

3) Przy podaniu ilości przyjętego albo zniszczonego materiału wybuchowego należy wskazać jednostkę miary.

4) Należy wypełnić w przypadku korzystania przez przedsiębiorcę oczyszczającego teren z materiałów wybuchowych ze specjalistycznych usług wojskowych, świadczonych przez jednostkę Sił Zbrojnych RP (wskazać nazwę jednostki).

5) Należy podać nazwę producenta – jeżeli możliwe jest jej odczytanie na wyrobie.

6) Należy podać kod alfanumeryczny – jeżeli występuje.

7) W przypadku ewidencji prowadzonej w postaci papierowej w podpisie należy podać imię i nazwisko, dla postaci elektronicznej należy wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej dokonującej wpisu.

1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 1).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 808), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 170 pkt 9 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545).