Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.667

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2016 r.
§  2.
1. Ewidencja jest prowadzona w postaci papierowej na formularzu, o którym mowa w § 1 pkt 2, lub w postaci elektronicznej.
2. Ewidencja prowadzona w postaci elektronicznej zawiera wszystkie elementy określone we wzorze formularza, o którym mowa w § 1 pkt 2.
3. Ewidencja w postaci elektronicznej jest prowadzona w sposób umożliwiający natychmiastowy, pełny i ciągły do niej dostęp, w tym możliwość dokonania wydruku.