Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.667

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 6 maja 2016 r.
w sprawie ewidencji czasu pracy i odpoczynku marynarza 2

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. poz. 1569) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy i odpoczynku marynarza, zwanej dalej "ewidencją";
2) wzór formularza do prowadzenia ewidencji, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2.
1. Ewidencja jest prowadzona w postaci papierowej na formularzu, o którym mowa w § 1 pkt 2, lub w postaci elektronicznej.
2. Ewidencja prowadzona w postaci elektronicznej zawiera wszystkie elementy określone we wzorze formularza, o którym mowa w § 1 pkt 2.
3. Ewidencja w postaci elektronicznej jest prowadzona w sposób umożliwiający natychmiastowy, pełny i ciągły do niej dostęp, w tym możliwość dokonania wydruku.
§  3.
1. Wpisy w ewidencji są dokonywane na bieżąco w języku polskim i angielskim, bez używania skrótów.
2. Wpisy w ewidencji prowadzonej w postaci papierowej są dokonywane w sposób czytelny, drukowanymi literami, bez skreśleń.
§  4. Ewidencja prowadzona w postaci elektronicznej jest drukowana z upływem każdego miesiąca lub, jeżeli okres zatrudnienia marynarza upływa przed końcem miesiąca, wraz z zakończeniem zatrudnienia marynarza na statku.
§  5.
1. Ewidencję prowadzoną w postaci papierowej albo wydruk, o którym mowa w § 4, opatruje się podpisem marynarza w celu potwierdzenia, że zawarte w nich zapisy są dokładnym odzwierciedleniem godzin pracy i odpoczynku marynarza.
2. Pomyłki pisarskie i rachunkowe w ewidencji prowadzonej w postaci papierowej albo na wydruku, o którym mowa w § 4, prostuje się przez przekreślenie błędnej treści w sposób pozwalający na odczytanie pierwotnego tekstu i wpisanie prawidłowej treści. Przekreślenie potwierdza własnoręcznym podpisem osoba, która dokonała sprostowania.
§  6. Ewidencja jest przechowywana w siedzibie armatora przez okres 3 lat od dnia zakończenia określonej podróży morskiej.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Ewidencja czasu pracy i odpoczynku marynarza

Individual record of hours of work and rest of seafarer

wzór

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę Rady 1999/63/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącą Umowy w sprawie organizacji czasu pracy marynarzy przyjętej przez Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) i Federację Związków Zawodowych Pracowników Transportu w Unii Europejskiej (FST) - Załącznik: Umowa Europejska w sprawie organizacji czasu pracy marynarzy (Dz. Urz. WE L 167 z 02.07.1999, str. 33, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, str. 363);

2) dyrektywę 1999/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. dotyczącą egzekwowania przepisów odnoszących się do godzin pracy marynarzy na pokładach statków zawijających do portów Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 14 z 20.01.2000, str. 29, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, str. 407).

3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy, pracy w nocy oraz wypoczynku pracowników zatrudnionych na morskich statkach handlowych (Dz. U. poz. 1098), które utraciło moc z dniem 10 maja 2016 r., zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. poz. 1569).