Ewaluacja jakości kształcenia w szkole doktorskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1847

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 października 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 27 września 2021 r.
w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe kryteria ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej, zwanej dalej "ewaluacją";
2)
sposób przeprowadzania ewaluacji.
Szczegółowymi kryteriami ewaluacji w zakresie:
1)
adekwatności programu kształcenia oraz indywidualnych planów badawczych do efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej "PRK", oraz ich realizacji są:
a)
adekwatność efektów uczenia się określonych w programie kształcenia do efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,
b)
adekwatność aktywności naukowej lub artystycznej doktorantów i upowszechniania jej wyników, określonych w indywidualnych planach badawczych, do efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,
c)
sposób realizacji programu kształcenia oraz indywidualnych planów badawczych w celu osiągnięcia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,
d)
sposób realizacji interdyscyplinarności procesu kształcenia w celu osiągnięcia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,
e)
rzetelność procesu doskonalenia programu kształcenia, ukierunkowanego na poprawę jego adekwatności do efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK;
2)
sposobu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK są:
a)
dostępność i jednoznaczność zasad weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,
b)
transparentność i rzetelność procesu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,
c)
rzetelność procesu doskonalenia sposobów weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK;
3)
kwalifikacji nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej są:
a)
adekwatność dorobku naukowego lub artystycznego i dorobku zawodowego oraz aktywności naukowej lub artystycznej i aktywności zawodowej tych osób do zakresu prowadzonego kształcenia doktorantów,
b)
jakość działań na rzecz rozwoju zawodowego tych osób, w szczególności w zakresie związanym ze sprawowaniem funkcji promotora lub promotora pomocniczego, podejmowanych przez te osoby i przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, zwany dalej "podmiotem",
c)
rzetelność działań podejmowanych przez podmiot w celu weryfikacji kwalifikacji tych osób;
4)
jakości procesu rekrutacji są:
a)
jakość i dostępność informacji oraz aktów prawa wewnętrznego, dotyczących funkcjonowania szkoły doktorskiej,
b)
dostępność, jednoznaczność i otwarty charakter zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz terminowość publikacji tych zasad,
c)
sposób przeprowadzania konkursu, o którym mowa w art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą",
d)
sposób uwzględniania podczas rekrutacji potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
e)
sposób weryfikacji predyspozycji kandydatów do szkoły doktorskiej do prowadzenia działalności naukowej,
f)
rzetelność działań podejmowanych przez podmiot w celu doskonalenia procesu rekrutacji;
5)
jakości opieki naukowej lub artystycznej i wsparcia w prowadzeniu działalności naukowej są:
a)
sposób i kryteria wyznaczania oraz zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego,
b)
sposoby zapewniania doktorantom wysokiej jakości współpracy z promotorem, promotorami lub promotorem pomocniczym, w tym rozwiązywania sytuacji konfliktowych między doktorantem a promotorem, promotorami lub promotorem pomocniczym,
c)
sposoby zapewniania doktorantom, w tym doktorantom z niepełnosprawnościami i doktorantom będącym rodzicami, prawidłowych warunków oraz wsparcia w realizacji programu kształcenia i indywidualnych planów badawczych, a także w przygotowywaniu rozpraw doktorskich, w tym zapewniania dostępu do niezbędnej infrastruktury,
d)
stopień włączenia wybitnych specjalistów zatrudnionych poza podmiotem w działania służące wsparciu doktorantów w prowadzeniu działalności naukowej, w tym w sprawowanie opieki naukowej lub artystycznej nad doktorantami,
e)
rzetelność weryfikacji i oceny pracy promotorów oraz promotorów pomocniczych, a także działań podejmowanych przez podmiot w celu doskonalenia jakości ich pracy;
6)
rzetelności przeprowadzania oceny śródokresowej są:
a)
dobór kryteriów i obiektywne zasady przeprowadzania tej oceny, a także dostępność oraz jednoznaczność tych kryteriów i zasad,
b)
skład i kompetencje komisji przeprowadzającej tę ocenę,
c)
terminowość i sposób przeprowadzania tej oceny,
d)
rzetelność działań podejmowanych przez podmiot w celu doskonalenia procesu przeprowadzania tej oceny;
7)
umiędzynarodowienia są:
a)
stopień umiędzynarodowienia kadry, w tym mobilność naukowa lub artystyczna i aktywność w środowisku międzynarodowym nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej,
b)
stopień umiędzynarodowienia procesu kształcenia w szkole doktorskiej i działalności naukowej doktorantów, w szczególności prowadzonej na podstawie indywidualnych planów badawczych, w tym mobilność naukowa lub artystyczna doktorantów,
c)
sposób uwzględniania potrzeb doktorantów będących cudzoziemcami w procesie kształcenia w szkole doktorskiej,
d)
sposoby zwiększania rozpoznawalności szkoły doktorskiej za granicą i ich skuteczność;
8)
skuteczności kształcenia doktorantów są:
a)
terminowość kończenia kształcenia w szkole doktorskiej zgodnie z programem kształcenia,
b)
udział procentowy osób, które uzyskały stopień doktora po ukończeniu kształcenia w szkole doktorskiej, w ogólnej liczbie doktorantów, którzy ukończyli kształcenie w szkole doktorskiej w okresie objętym ewaluacją,
c)
poziom osiągnięć naukowych lub artystycznych doktorantów, w szczególności mających związek z aktywnością naukową lub artystyczną określoną w indywidualnym planie badawczym,
d)
dokonywanie oceny jakości kształcenia w szkole doktorskiej przez doktorantów, wyniki tej oceny i sposób ich wykorzystania przez podmiot w celu doskonalenia procesu kształcenia,
e)
sposób wykorzystywania wyników monitoringu karier zawodowych osób, które ukończyły kształcenie w szkole doktorskiej, i osób, które uzyskały stopień doktora po ukończeniu kształcenia w szkole doktorskiej.
1. 
Komisja Ewaluacji Nauki, zwana dalej "Komisją", przeprowadza ewaluację zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok i opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej "BIP", na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Przewodniczący Komisji zawiadamia podmiot o rozpoczęciu ewaluacji.
3. 
W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący Komisji:
1)
wzywa podmiot do złożenia raportu samooceny, o którym mowa w art. 262 ust. 1 ustawy, w terminie 12 tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia;
2)
wskazuje planowany termin wizytacji, o której mowa w art. 262 ust. 1 ustawy, i czas jej trwania.
4. 
W przypadkach uzasadnionych okolicznościami niezależnymi od podmiotu przewodniczący Komisji może, na wniosek podmiotu, przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, lub zmienić termin wizytacji lub czas jej trwania wskazane zgodnie z ust. 3 pkt 2.
5. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komisji może, z własnej inicjatywy, przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, lub zmienić termin wizytacji lub czas jej trwania wskazane zgodnie z ust. 3 pkt 2.
1. 
Raport samooceny:
1)
sporządza się zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Komisję i opublikowanymi w BIP na stronie podmiotowej ministra;
2)
zawiera informacje:
a)
umożliwiające przeprowadzenie ewaluacji na podstawie kryteriów, o których mowa w art. 261 ustawy, i kryteriów szczegółowych, o których mowa w § 2,
b)
o zmianach w szkole doktorskiej poprawiających jakość kształcenia wprowadzonych po ostatniej ewaluacji;
3)
składa się w systemie teleinformatycznym wskazanym w BIP na stronie podmiotowej ministra, zwanym dalej "systemem".
2. 
Wraz z raportem samooceny składa się:
1)
zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz regulamin szkoły doktorskiej w językach polskim i angielskim obowiązujące w okresie objętym ewaluacją;
2)
oświadczenia o:
a)
zgodności zawartych w nim informacji ze stanem faktycznym i prawnym,
b)
merytorycznej tożsamości:
zawartych w nim informacji w językach polskim i angielskim,
dokumentów, o których mowa w pkt 1, w językach polskim i angielskim.
3. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności między informacjami w języku polskim a informacjami w języku angielskim zawartymi w raporcie samooceny podstawą oceny szkoły doktorskiej są informacje w języku angielskim.
4. 
Raport samooceny i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podpisuje osoba kierująca podmiotem albo osoba przez nią upoważniona. Upoważnienie składa się wraz z raportem samooceny. Upoważnienie może obejmować także czynności, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.
5. 
Podmiot może zostać wezwany do przekazania wyjaśnień lub dodatkowych informacji dotyczących raportu samooceny lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
6. 
Wyjaśnienia lub dodatkowe informacje dotyczące raportu samooceny lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przekazuje się w:
1)
systemie;
2)
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania;
3)
językach polskim i angielskim.
1. 
Przewodniczący Komisji:
1)
powołuje zespół oceniający, w skład którego wchodzi od 4 do 7 osób, o których mowa w art. 259 ust. 4 ustawy;
2)
wyznacza spośród członków zespołu oceniającego:
a)
będących członkami Komisji przewodniczącego tego zespołu,
b)
sekretarza tego zespołu.
2. 
Członkowie zespołu oceniającego składają przewodniczącemu Komisji oświadczenia o:
1)
biegłej znajomości języka angielskiego;
2)
zobowiązaniu się do:
a)
bezstronnego działania w interesie publicznym,
b)
niewykorzystywania informacji uzyskanych w trakcie ewaluacji do celów innych niż cele związane z ewaluacją i nieudostępniania tych informacji osobom innym niż członkowie Komisji niebędący członkami zespołu oceniającego.
3. 
Podmiot może złożyć do przewodniczącego Komisji wniosek o wyłączenie wskazanego członka zespołu oceniającego, przedstawiając uzasadnienie.
1. 
Przed rozpoczęciem wizytacji przewodniczący zespołu oceniającego:
1)
uzgadnia z osobą kierującą podmiotem albo z osobą przez nią upoważnioną harmonogram wizytacji;
2)
może wezwać podmiot do udostępnienia w systemie wskazanych dokumentów dotyczących funkcjonowania szkoły doktorskiej, niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji, innych niż wymienione w § 4 ust. 2 pkt 1, wskazując termin ich udostępnienia nie krótszy niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
2. 
W trakcie wizytacji osoba kierująca podmiotem albo osoba przez nią upoważniona:
1)
udostępnia, na wezwanie przewodniczącego zespołu oceniającego, dokumenty dotyczące funkcjonowania szkoły doktorskiej inne niż wymienione w § 4 ust. 2 pkt 1 i udostępnione zgodnie z ust. 1 pkt 2, niezbędne do przeprowadzenia ewaluacji;
2)
udziela, na wezwanie przewodniczącego zespołu oceniającego, informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przeprowadzanej ewaluacji;
3)
umożliwia członkom zespołu oceniającego, na wezwanie przewodniczącego tego zespołu:
a)
indywidualne albo grupowe spotkania z organami podmiotu, osobami odpowiedzialnymi za kształcenie w szkole doktorskiej, doktorantami i ich promotorami oraz promotorami pomocniczymi, a także osobami odpowiedzialnymi za obsługę administracyjną szkoły doktorskiej,
b)
dostęp do pomieszczeń i do infrastruktury dydaktyczno-badawczej, wykorzystywanych do prowadzenia kształcenia w szkole doktorskiej;
4)
zapewnia członkom zespołu oceniającego pomieszczenia i sprzęt niezbędne do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaną ewaluacją.
3. 
W przypadku czasowego:
1)
ograniczenia kształcenia doktorantów, o którym mowa w art. 198a ustawy, wizytację można przeprowadzić z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę i rejestrację jej przebiegu;
2)
zawieszenia kształcenia doktorantów, o którym mowa w art. 198a ustawy, wizytacji nie przeprowadza się w czasie tego zawieszenia albo wstrzymuje się ją na czas tego zawieszenia; przepis § 3 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
1. 
Po zapoznaniu się z raportem samooceny i po zakończeniu wizytacji zespół oceniający sporządza raport z ewaluacji, który:
1)
zawiera analizę jakości kształcenia w szkole doktorskiej na podstawie kryteriów, o których mowa w art. 261 ustawy, i kryteriów szczegółowych, o których mowa w § 2;
2)
może zawierać zalecenia dla podmiotu dotyczące poprawy jakości kształcenia w szkole doktorskiej.
2. 
Raport z ewaluacji jest sporządzany w językach polskim i angielskim. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między informacjami w języku polskim a informacjami w języku angielskim zawartymi w raporcie z ewaluacji podstawą oceny szkoły doktorskiej są informacje w języku angielskim.
3. 
Raport z ewaluacji zespół oceniający udostępnia podmiotowi w systemie.
4. 
Podmiot może wnieść do raportu z ewaluacji uwagi:
1)
w językach polskim i angielskim;
2)
za pomocą systemu;
3)
w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
5. 
Po rozpatrzeniu uwag, o których mowa w ust. 4, zespół oceniający może wprowadzić zmiany do raportu z ewaluacji.
1. 
Po ustaleniu ostatecznej wersji raportu z ewaluacji zespół oceniający dokonuje oceny szkoły doktorskiej.
2. 
W przypadku negatywnej oceny szkoły doktorskiej zespół oceniający sporządza uzasadnienie.
3. 
W przypadku pozytywnej oceny szkoły doktorskiej zespół oceniający może sporządzić uzasadnienie zawierające rekomendację co do terminu kolejnej ewaluacji, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 2 lata od dnia, w którym uchwała Komisji, o której mowa w art. 262 ust. 2 ustawy, zwana dalej "uchwałą", stała się ostateczna.
4. 
Ocena szkoły doktorskiej i uzasadnienie tej oceny są sporządzane w językach polskim i angielskim.
5. 
Przewodniczący zespołu oceniającego przekazuje przewodniczącemu Komisji ocenę szkoły doktorskiej wraz z raportem z ewaluacji w celu podjęcia przez Komisję uchwały.
1. 
Komisja podejmuje uchwałę nie później niż na drugim posiedzeniu zwołanym po dniu przekazania przez zespół oceniający dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 5.
2. 
Przewodniczący Komisji przekazuje podmiotowi uchwałę wraz z ostateczną wersją raportu z ewaluacji.
3. 
W terminie 7 dni od dnia, w którym uchwała stała się ostateczna, minister i podmiot udostępniają tę uchwałę w BIP na swoich stronach podmiotowych wraz z raportem z ewaluacji i raportem samooceny w językach polskim i angielskim.
W przypadku szkoły doktorskiej, o której mowa w art. 198 ust. 5 ustawy:
1)
Komisja kieruje zawiadomienie, o którym mowa w § 3 ust. 2, do podmiotu uprawnionego do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej;
2)
wnioski, o których mowa w § 3 ust. 4 i § 5 ust. 3, składa podmiot, o którym mowa w pkt 1;
3)
raport samooceny i oświadczenia, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, podpisuje osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w pkt 1, albo osoba przez nią upoważniona;
4)
czynności, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2, wykonuje osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w pkt 1, albo osoba przez nią upoważniona;
5)
czynności, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 i 4, wykonują osoby kierujące każdym z podmiotów wspólnie prowadzących szkołę doktorską albo osoby przez nie upoważnione;
6)
uwagi, o których mowa w § 7 ust. 4, podpisuje osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w pkt 1, albo osoba przez nią upoważniona;
7)
dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 2, są przekazywane każdemu z podmiotów wspólnie prowadzących szkołę doktorską;
8)
dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 3, są udostępniane przez każdy z podmiotów wspólnie prowadzących szkołę doktorską.
W przypadku pierwszej ewaluacji w danej szkole doktorskiej raport samooceny nie zawiera informacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).