§ 6. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  6. 
W przypadku utworzenia ewaluowanego podmiotu:
1)
który, działając uprzednio w innej formie organizacyjnej, prowadził w sposób ciągły działalność naukową,
2)
w wyniku połączenia podmiotów, z których co najmniej jeden ma przyznaną kategorię naukową dla działalności naukowej prowadzonej w ramach co najmniej jednej dyscypliny naukowej albo artystycznej,
3)
w wyniku podziału podmiotu mającego przyznaną kategorię naukową dla działalności naukowej prowadzonej w ramach co najmniej jednej dyscypliny naukowej albo artystycznej

- ewaluację przeprowadza się za okres 4 lat poprzedzających rok jej przeprowadzenia, z uwzględnieniem osiągnięć naukowych lub artystycznych pracowników przekształconego podmiotu, podmiotów łączonych albo podmiotu dzielonego, z okresu poprzedzającego dokonanie zmian organizacyjnych.