§ 5. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  5. 
Wnioski, o których mowa w § 3 i § 4, oraz wniosek, o którym mowa w art. 265 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą", składa się:
1)
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym;
2)
w terminie do dnia 30 września ostatniego roku objętego ewaluacją.