§ 4. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  4. 
1. 
Kierownik ewaluowanego podmiotu prowadzącego badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa objęte ochroną informacji niejawnych może złożyć wniosek o przeprowadzenie ewaluacji w trybie i na warunkach określonych w § 29-32.
2. 
We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się:
1)
udział badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa objętych ochroną informacji niejawnych w działalności naukowej ewaluowanego podmiotu w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych, zwany dalej "liczbą B", przy czym w ewaluacji uwzględnia się liczbę B wynoszącą nie więcej niż 0,5;
2)
najwyższą klauzulę tajności osiągnięć naukowych uwzględnianych w ewaluacji, objętych ochroną informacji niejawnych.