§ 36b. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  36b. 
W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. w przypadku, o którym mowa w § 6, ewaluację przeprowadza się za okres 5 lat poprzedzających rok jej przeprowadzenia