§ 36a. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  36a. 
Do dnia przyznania kategorii naukowej zgodnie z przepisami ustawy przez kategorię naukową, o której mowa w § 6 pkt 2 i 3, rozumie się kategorię naukową przyznaną na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.