§ 34b. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  34b. 
W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1, może dotyczyć również monografii naukowych, o których mowa w § 8 pkt 4, posiadających ISBN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), które zostały opublikowane w ostatecznej formie w czwartym roku okresu objętego ewaluacją.