§ 33. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  33. 
Na podstawie wyników przeprowadzonej ewaluacji Komisja podejmuje uchwałę w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla działalności naukowej ewaluowanych podmiotów prowadzonej w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych w terminie do dnia 15 czerwca roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana.