§ 30. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  30. 
1. 
Pierwszy etap ewaluacji w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzonych przez ewaluowany podmiot w ramach danej dyscypliny naukowej, przeprowadza się na podstawie zawartych w systemie POL-on informacji o działalności naukowej w tym zakresie nieobjętej ochroną informacji niejawnych.
2. 
W pierwszym etapie ewaluacji w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa stosuje się przepisy § 7-19 i § 21-25, z tym że:
1)
suma udziałów punktowych za uwzględniane w ocenie ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej publikacje naukowe nie może być większa niż 3-krotność liczby N pomnożona przez różnicę liczby 1 i liczby B;
2)
suma udziałów punktowych za uwzględniane w ocenie ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej publikacje naukowe autorstwa albo współautorstwa osób, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 i 3, nie może być większa niż 20% 3-krotności liczby N pomnożone przez różnicę liczby 1 i liczby B;
3)
suma udziałów punktowych za uwzględniane w ocenie ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej monografie naukowe i redakcje naukowe monografii naukowych nie może być większa niż 5% 3-krotności liczby N pomnożone przez różnicę liczby 1 i liczby B;
4)
liczba uzyskanych patentów na wynalazki i przyznanych praw ochronnych na wzory użytkowe nie może być większa niż liczba N pomnożona przez różnicę liczby 1 i liczby B, zaokrąglona w górę do liczby całkowitej;
5)
liczbę opisów wpływu uwzględnianych przy ocenie wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki ustala się zgodnie z przepisem § 23 ust. 3, a następnie mnoży przez różnicę liczby 1 i liczby B oraz zaokrągla w górę do liczby całkowitej.