§ 27. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  27. 
1. 
Komisja określa kategorię naukową A, B+, B albo C proponowaną dla ewaluowanego podmiotu w każdej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, w ramach której prowadzi on działalność naukową, na podstawie porównania przyznanych mu ocen, o których mowa w § 21, § 22 ust. 9 i § 23 ust. 11, z odpowiednimi wartościami referencyjnymi dla kategorii naukowych A, B+ i B, stosując algorytm określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Nieujemny całkowity wynik punktowy porównania ocen przyznanych ewaluowanemu podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych dla kategorii naukowej A, obliczony według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, stanowi podstawę do zaliczenia działalności naukowej tego podmiotu prowadzonej w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej do kategorii naukowej A.
3. 
Ujemny całkowity wynik punktowy porównania ocen przyznanych ewaluowanemu podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych dla kategorii naukowej A i nieujemny całkowity wynik punktowy porównania ocen przyznanych ewaluowanemu podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych dla kategorii naukowej B+, obliczone według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, stanowią podstawę do zaliczenia działalności naukowej tego podmiotu prowadzonej w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej do kategorii naukowej B+.
4. 
Ujemny całkowity wynik punktowy porównania ocen przyznanych ewaluowanemu podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych dla kategorii naukowej B+ i nieujemny całkowity wynik punktowy porównania ocen przyznanych ewaluowanemu podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych dla kategorii naukowej B, obliczone według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, stanowią podstawę do zaliczenia działalności naukowej tego podmiotu prowadzonej w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej do kategorii naukowej B.
5. 
Ujemny całkowity wynik punktowy porównania ocen przyznanych ewaluowanemu podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych dla kategorii naukowej B stanowi podstawę do zaliczenia działalności naukowej tego podmiotu prowadzonej w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej do kategorii naukowej C.