§ 21. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  21. 
Ocenę poziomu naukowego albo artystycznego prowadzonej działalności naukowej ustala się w wyniku podzielenia sumy punktów przyznanych ewaluowanemu podmiotowi za osiągnięcia naukowe albo artystyczne przez liczbę N, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.