§ 16. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  16. 
1. 
Dla każdej publikacji naukowej ustala się jednostkowy udział każdego autora w danej publikacji, zwany dalej "udziałem jednostkowym".
2. 
W przypadku publikacji naukowych:
1)
jednoautorskich udział jednostkowy wynosi 1;
2)
wieloautorskich udział jednostkowy ustala się według wzoru:

U = P/Pc x 1/k

- gdzie:

P - oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej,

Pc - oznacza całkowitą wartość punktową publikacji naukowej,

k - oznacza liczbę współautorów będących osobami, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania publikacji naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej.

3. 
Udział jednostkowy ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
4. 
Dla każdego udziału jednostkowego ustala się jego wartość punktową według wzoru:

Pu = P/k

- gdzie:

Pu - oznacza wartość punktową udziału jednostkowego,

P - oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej,

k - oznacza liczbę współautorów będących osobami, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania publikacji naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej.

5. 
Wartość punktową udziału jednostkowego ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.