§ 14. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  14. 
Liczba punktów przyznanych ewaluowanemu podmiotowi w danej dyscyplinie naukowej za autorstwo albo współautorstwo rozdziałów w monografii naukowej nie może być większa niż całkowita wartość punktowa monografii naukowej ustalona zgodnie z przepisami § 12 ust. 2, ust. 5 pkt 1 albo ust. 6 pkt 1.