§ 1. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje osiągnięć naukowych i artystycznych uwzględnianych w ewaluacji jakości działalności naukowej, zwanej dalej "ewaluacją";
2)
definicje artykułu naukowego i monografii naukowej;
3)
szczegółowe kryteria i sposób oceny osiągnięć naukowych i artystycznych;
4)
sposób określania kategorii naukowej;
5)
sposób przeprowadzania ewaluacji.