Art. 8. - [Konsultacje w zakresie wyznaczenia daty opublikowania decyzji o rejestracji europejskiej partii politycznej lub wykreślenia jej z rejestru] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  8.  [Konsultacje w zakresie wyznaczenia daty opublikowania decyzji o rejestracji europejskiej partii politycznej lub wykreślenia jej z rejestru]
1. 
W ramach konsultacji, o których mowa w art. 15 ust. 4 i art. 16 ust. 4 rozporządzenia 1141/2014, sąd właściwy do prowadzenia ewidencji otrzymuje z Urzędu informację o dniu, w którym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostanie opublikowana decyzja o rejestracji lub wykreśleniu z rejestru europejskiej partii politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpisem tej decyzji, a także informację o każdej aktualizacji wpisu europejskiej partii politycznej do rejestru związanej ze zmianą jej statutu.
2. 
Sąd właściwy do prowadzenia ewidencji niezwłocznie przekazuje otrzymaną informację wraz z kopią otrzymanych dokumentów krajowemu punktowi kontaktowemu, o którym mowa w art. 9, oraz Prokuratorowi Generalnemu.