Art. 7. - [Postępowanie o wydanie zaświadczenia - uzupełniające stosowanie przepisów k.p.c.] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  7.  [Postępowanie o wydanie zaświadczenia - uzupełniające stosowanie przepisów k.p.c.]

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania o wydanie zaświadczenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) o postępowaniu nieprocesowym.