Art. 5. - [Wniosek o wydanie zaświadczenia] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  5.  [Wniosek o wydanie zaświadczenia]
1. 
Zaświadczenie wydaje sąd właściwy do prowadzenia ewidencji.
2. 
Wniosek o wydanie zaświadczenia składa organ uprawniony według statutu europejskiej partii politycznej do jej reprezentowania.
3. 
Wniosek o wydanie zaświadczenia jest sporządzany zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla pisma procesowego, a ponadto zawiera przynajmniej nazwę, siedzibę i adres europejskiej partii politycznej oraz imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organu uprawnionego według statutu do reprezentowania europejskiej partii politycznej.
4. 
Do wniosku o wydanie zaświadczenia dołączanego do wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1, dołącza się statut europejskiej partii politycznej, a w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia dołączanego do wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 - tekst zmian w statucie oraz tekst jednolity statutu.
5. 
Jeżeli statut europejskiej partii politycznej lub inne dołączane dokumenty są sporządzone w języku obcym, dołącza się ich uwierzytelnione tłumaczenie na język polski.