Art. 16. - [Stosowanie przepisów ustawy do europejskiej partii politycznej mającej siedzibę poza RP] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  16.  [Stosowanie przepisów ustawy do europejskiej partii politycznej mającej siedzibę poza RP]

Do europejskiej partii politycznej posiadającej siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w zakresie, w jakim prowadzi ona działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące europejskiej partii politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem art. 4-8 oraz art. 11-15.