Art. 26. - [Waloryzacja okresowej emerytury kapitałowej] - Emerytury kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.926 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2018 r.
Art.  26.  [Waloryzacja okresowej emerytury kapitałowej]
1. 
Okresowa emerytura kapitałowa jest waloryzowana corocznie na zasadach i w trybie określonym dla emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
1a. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).