[Okres obowiązywania decyzji o przyznaniu renty z tytułu okresowej niezdolności do pracy. Celowość przekwalifikowania... - Dz.U.2022.504 t.j. - OpenLEX

Art. 119. - [Okres obowiązywania decyzji o przyznaniu renty z tytułu okresowej niezdolności do pracy. Celowość przekwalifikowania zawodowego] - Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.504 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2022 r. do: 18 października 2022 r.
Art.  119.  [Okres obowiązywania decyzji o przyznaniu renty z tytułu okresowej niezdolności do pracy. Celowość przekwalifikowania zawodowego]
1. 
Organ rentowy wydaje decyzję o przyznaniu renty z tytułu okresowej niezdolności do pracy na okres wskazany w orzeczeniu lekarza orzecznika lub w orzeczeniu komisji lekarskiej.
2. 
W razie orzeczenia o celowości przekwalifikowania zawodowego organ rentowy wydaje decyzję o przyznaniu renty szkoleniowej na okres 6 miesięcy i kieruje zainteresowanego do powiatowego urzędu pracy w celu poddania przekwalifikowaniu zawodowemu.
3. 
Na wniosek starosty organ rentowy wydaje decyzję o przedłużeniu prawa do renty szkoleniowej na okres wskazany w tym wniosku, z uwzględnieniem przepisu art. 60 ust. 2.
4. 
Organ rentowy ponownie kieruje zainteresowanego do lekarza orzecznika, jeżeli starosta zawiadomi o braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu.