Art. 22. - [Inne formy wsparcia udzielanego przedsiębiorstwu społecznemu] - Ekonomia społeczna

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.113 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 stycznia 2024 r.
Art.  22.  [Inne formy wsparcia udzielanego przedsiębiorstwu społecznemu]
1. 
Przedsiębiorstwu społecznemu może zostać udzielone wsparcie w formie:
1)
jednorazowych środków na utworzenie stanowiska pracy;
2)
środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów płacy.
2. 
Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być finansowane ze środków:
1)
Funduszu Pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
2)
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.