Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.26.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 kwietnia 1962 r.
w sprawie egzekucji z prawa wieczystego użytkowania.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159) zarządza się, co następuje:
§  1. Egzekucję z prawa wieczystego użytkowania prowadzi się stosując odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości z zachowaniem przepisów niniejszego rozporządzenia.
§  2. Organ, który zawarł umowę wieczystego użytkowania, traktuje się jak uczestnika postępowania.
§  3. Egzekucja z prawa wieczystego użytkowania nie dotyka ograniczonych praw rzeczowych, ustanowionych na nieruchomości przed oddaniem jej w wieczyste użytkowanie. Praw tych nie uwzględnia się przy opisie i oszacowaniu; będą one utrzymane w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia.
§  4.
1. Zajęcie obejmuje prawo wieczystego użytkowania terenu oraz znajdujący się na nim budynek stanowiący własność wieczystego użytkownika wraz z:
1) rzeczami ruchomymi, będącymi własnością wieczystego użytkownika, a potrzebnymi do korzystania z przedmiotu wieczystego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, jeżeli pozostają z tym przedmiotem w faktycznym związku, odpowiadającym temu celowi, oraz przynależnościami budynku stanowiącego własność wieczystego użytkownika,
2) prawami wynikającymi z umów ubezpieczenia przedmiotów podlegających zajęciu, tudzież należnościami z tych umów już przypadającymi.
2. Przepisy art. 670 § 2 kpc stosuje się odpowiednio.
§  5. Ilekroć w przepisach wymienionych w § 1 jest mowa o przynależnościach nieruchomości, należy przez to rozumieć rzeczy określone w § 4 ust. 1 pkt 1.
§  6. W protokole opisu i oszacowania oraz w obwieszczeniu o licytacji wymienia się datę końcową okresu wieczystego użytkowania oraz ujawniony w księdze wieczystej sposób korzystania z terenu przez wieczystego użytkownika. Przepisy art. 680 kpc nie mają zastosowania.
§  7. Na wniosek organu, który zawarł umowę wieczystego użytkowania, komornik zawiesi egzekucję, jeżeli organ ten wystąpił do prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej o rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania i odebranie terenu na podstawie art. 19 ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Egzekucja będzie podjęta na wniosek wierzyciela lub uczestnika, jeżeli decyzja o rozwiązaniu umowy i odebraniu terenu nie zostanie wydana w ciągu 6 miesięcy od zawieszenia egzekucji. Gdy decyzja stanie się ostateczna, postępowanie egzekucyjne z prawa wieczystego użytkowania będzie umorzone.
§  8. Przy podziale sumy uzyskanej przez egzekucję zaległe opłaty za wieczyste użytkowanie terenu i budynków stanowiących własność Państwa będą zaspokojone wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi w kolejności przewidzianej dla podatków i innych należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.