Art. 85. - Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych. - Dz.U.1947.21.84 - OpenLEX

Art. 85. - Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.21.84

Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 1958 r.
Art.  85.
1.
Urząd skarbowy ogłosi o licytacji przez obwieszczenie, w którym wymieni:
a)
miejsce i czas licytacji,
b)
ruchomości, które mają być sprzedane, z podaniem ich rodzaju i łącznej sumy oszacowania,
c)
miejsce i czas, kiedy można oglądać ruchomości przed licytacją,
d)
nazwisko dłużnika, jeżeli podanie nazwiska jest wskazane.
2.
Odpisy obwieszczenia urząd skarbowy doręczy dłużnikowi, dozorcy, nadto wierzycielowi, jeżeli w nadesłanym wniosku egzekucyjnym tego zażądał - najpóźniej w terminie przewidzianym do ogłoszenia obwieszczeń.