Art. 195. - Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych. - Dz.U.1947.21.84 - OpenLEX

Art. 195. - Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.21.84

Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 1958 r.
Art.  195.
1.
Koszty egzekucyjne mogą być umorzone:
a)
w przypadkach nieściągalności,
b)
na uzasadnione podanie wierzyciela lub dłużnika w przypadkach, gdy za uwzględnieniem podania przemawiają ważne okoliczności.
2.
Do umarzania kosztów egzekucyjnych uprawniona jest władza, na rzecz której koszty te przypadają (art. 192 ust. 2), przy czym:
a)
do kwoty 1.000 zł - władza przeprowadzająca egzekucję,
b)
do kwoty 10.000 zł - władza, której władza przeprowadzająca egzekucję bezpośrednio podlega,
c)
w innych przypadkach - właściwa władza naczelna.
3.
Władze, o których mowa w ustępie poprzedzającym, uprawnione są także do odraczania i rozkładania na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych w granicach powyższych kwot na okres do jednego roku.